သမ၀ါယမ

သံၿပိဳင္။ ။(ေရာင္း၀ယ္ေရး အားေပးေဆာင္ ၾကည္ေအာင္ၾကံစည္၊ တိုင္းျပည္လံုးသံုးတဲ႔ ကုန္အစံုရွိသည္၊ ေန႔စဥ္ပဲ ေရာင္းရတယ ္၀ယ္သူေတြစည္၊ လက္မလယ္ေပါင္ ေမာင္ကူညီ၊ (မ်ိဳးတို႔ဗမာ တိုင္းျပည္အကုန္လံုးဘဲ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္) )။ တုိုင္းျပည္လံုး သံုးစြဲပါ ျမန္မာကုန္အညီ၊ ၿမိဳ႕ရြာတိုင္း အမ်ိဳးသားဆိုင္ တည္တန္႔မည္၊ ေရာင္း၀ယ္ေရး သူေဌးျဖစ္ရန္ ဧကန္မွန္သည္၊ အထူးပင္ၾကံစည္၊ ျမန္မာျပည္ တြင္က်ယ္ေအာင္ ေရာင္းပန္းပြင့္မည္၊ ျမန္မာေတြ ေကာင္းစားေတာ့မည္၊ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းေတာ့သည္၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ စီးပြားေရးလမ္းကို အၿမဲမွန္းရည္။
သံၿပိဳင္။ ။(ေရာင္း၀ယ္ေရး .................... ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္)။
ၿမိဳ႕ရြာတုိင္း အမ်ိဳးဆိုင္ တည္ကာအညီ၊ တိုင္းျပည္လံုးသံုးတဲ့ ကုန္အစံုရွိသည္၊ ေန႔စဥ္ဘဲေရာင္းရတယ္ ၀ယ္သူေတြစည္၊ လက္မလယ္ေပါင္ ေမာင္ကူညီ၊
(ရွယ္ယာေပါင္း စုေဆာင္းၿပီး ေရာင္း၀ယ္ေရးတည္ ႀကီးပြားေရးလုပ္မည္၊ စာရင္းမွတ္ပံု တင္သြင္းမည္)2၊
ျမန္မာျပည္ေကာင္းျမတ္ဖုိ႔ ပ်ိဳစိတ္ထားသည္၊ အမ်ိဳးသားတို႔ ပိုင္တဲ႔ဆိုင္ အကုန္တ္ည၊ ပါ၀င္ႏိုင္သည္ ႀကီးပြားေရး လမ္းကိုမွန္းရည္၊ သမ၀ါယမဆိုင္ကိုတည္၊ ရွယ္ယာေပါင္း စုေဆာင္းၿပီး ေရာင္း၀ယ္ေတာ့သည္၊ အစိုးရတို႔ သိႏိုင္ေစျခင္း မွတ္ပံုတင္သြင္းမည္၊ တြင္က်ယ္ေအာင္ ေရာင္းပန္းပြင့္မည္၊ ျမန္မာေတြ ေကာင္းစားေတာ႔မည္၊ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းေတာ့သည္၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ စီးပြားေရးလမ္းကို အၿမဲမွန္းရည္။ ေရႊေငြေပါမ်ားသည္၊ ျမန္မာအားလံုး သံုးစြဲၾကမည္၊ နယ္ျပည္ေက်း ေရာင္း၀ယ္ေရးကို ေတြးေမွ်ာ္မွန္းကာရည္၊ ျမန္မာတုိင္းလံုးျပည္၊ စည္ပင္ထြန္းကား ၾကလိမ့္အုန္းမည္၊ ေတဇာၿဖိဳး စည္းစိမ္မညႇိဳး တို႔ တုိးပြားၾကေတာ့မည္၊ ကုန္စံုဆိုင္ႀကီးတည္မည္ ျမန္႔မာဂုဏ္ရည္၊ လိုတာကိုရႏိုင္သည္၊ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမည္၊ ျမန္မာတိုင္းလံုးျပည္ စည္ပင္ထြန္းကား ၾကလိမ့္အုန္းမည္၊ ေတဇာၿဖိဳး စည္းစိမ္မညိႇဳးတို႔ တုိးပြားၾကေတာ့မည္။

မာတိကာ သို႔ .....