မင္းရွိေနတယ္

မင္းရွိေနတယ္ မင္းရွိေနတယ္
မင္းရွိေနတယ္ မင္းရွိေနတယ္

ဘယ္လိုပင္ျဖစ္မွန္းမသိေပါင္ကြယ္ ကမၻာေျမပဲ႔ထိန္းသလိုရယ္
အိမ္ေခါင္ဟာ ေျခေအာက္ေရာက္ေနတယ္ ရင္ဗလာမွာ
အစာကင္းမဲ႔ေနတယ္ ပန္ကာဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လည္ေနဆဲ
မင္း မင္း ရွိေနတယ္ ( အနားမွာေလ ) မင္း မင္းရွိေနတယ္
မင္း မင္း ရွိေနတယ္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ေျပာပါေစကြယ္

ေျမျပင္ဟာ ေနာက္ဆံုးအေတြ႕အထိပဲ ငိုသူေတြ ငိုေၾကြးၾကႏိုင္တယ္
ရယ္သူေတြ ရယ္ေမာႏိုင္တယ္ ကမၻာေျမျပင္ဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လည္ေနဆဲ
မင္း မင္းရွိေနတယ္ ( အနားမွာေလ )
မင္း မင္းရွိေနတယ္ မင္း မင္းရွိေနတယ္

အႏၱရာယ္ေတြ လက္တစ္ကမ္းရွိေနတယ္ ဘယ္သူမဆို ႀကံဳေတြ႕ရမွာပဲ
ေနသာေအာင္ ေနတတ္ၾကရမယ္ ပင္လယ္ေရ ဘယ္ေလာက္ေသာက္ႏိုင္မလဲ
ေနာင္ကမၻာမွာ လူေတြ အၿမဲရွိေနမွာပဲ မင္း မင္းရွိေနတယ္
( အနားမွာေလ ) မင္း မင္းရွိေနတယ္ မင္း မင္းရွိေနတယ္

မာတိကာ သို႔ .....