ငါ့အျဖစ္

ငါလိုခ်င္ခဲ့တာ အခ်စ္စစ္မ်ား ဒါကိုမင္းမွ မေပးခဲ့တာ
နာက်င္ေနခဲ့တယ္ ငါ့ရင္ထဲ ဒါဟာ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ား

ငါမခံႏိုင္ဘူးကြာ အခ်စ္ဒဏ္မ်ား နင္ေပးတဲ့ ဒုကၡမ်ား
ပူေလာင္ေစခဲ့တဲ့ နင့္အခ်စ္မ်ား ဒါဟာငါ့ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ား

ငါေပးတဲ့အခ်စ္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့အခ်စ္မ်ားကို ငါျပန္မရခဲ့ပါ ျပန္မရခဲ့ပါ
ငါေပးတဲ့ သစၥာတရားကိုမင္းျပန္ၿပီး လွည့္စားသလို မလုပ္နဲ႔ကြာ
မလုပ္နဲ႔ကြာ ( မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔ကြာ... )

မာတိကာ သို႔ .....