ယံုၾကည္ျခင္း

အခ်စ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ တန္ခိုးရွင္ပါ စြမ္းအားမ်ား ေပးပါ
အခ်ိန္ခါ က်ေရာက္လို႔ လာၿပီ
ဘ၀ ႀကံဳမယ္ မသိကိန္းမ်ားစြာနဲ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့ ပုစၧာမ်ား
ကိုယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အင္အားမ်ား
အတူတူတြဲ မင္းလက္မ်ား ခုိင္ရဲ႕လား
ဒီတုိက္ပြဲ တုိက္ႏိုင္ဖုိ႔ ခံႏိုင္အား
သိမ္ေမြ႕ေသာ မင္းအခ်စ္မ်ား ကုိင္ဆုပ္ရင္း
ကမၻာေျမဆံုးတဲ့ထိတုိင္

အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ကူးခတ္ဆဲ
ကမ္းစပ္မဲ့တဲ့ ဘ၀လႈိင္းေတြထဲ
အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ပ်ံသန္းဆဲ

တုိ႔ အသာယာဆံုး အခ်စ္ တုိင္းျပည္ရယ္ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ေရာက္မယ္
ရင္ခြင္ထဲ မင္း အေမာေျဖကြယ္
ဘ၀ အႀကိမ္ႀကိမ္ အ႐ႈံးနဲ႔ လဲၿပိဳခိုက္ အနမ္းမ်ားနဲ႔ ေဖးထူလိုက္
မလိုသူေတြဟာ တုိ႔ ႏွစ္ဦးၾကား
လူလစ္တုန္း ေသြးခြဲမယ့္ ေလေျပမ်ား
ကိုယ္နဲ႔မင္း အခ်မ္းသာဆံုး ကုိယ္က်င့္တရား
ကြယ္ရာလည္း တုိ႔ရင္ထဲ ညီညာဆဲ
ကမၻာေျမဆံုးတဲ့ထိတုိင္

အဆံုးအစမဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္နက္ထဲ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ကူးခတ္ဆဲ
ကမ္းစပ္မဲ့တဲ့ ဘ၀လႈိင္းေတြထဲ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ပ်ံသန္းဆဲ

အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ကူးခတ္ဆဲ
အဆံုးအစမဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္နက္ထဲ
အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ပ်ံသန္းဆဲ
အခ်စ္အတြက္နဲ႔ ကူးခတ္ဆဲ

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....