ခရီးအဆံုးထိ

မင္းရဲ႕ အနမ္းတစ္႐ႈိက္နဲ႔ ငါ႔ရဲ႕ အနမ္းတစ္႐ႈိက္နဲ႔
ခံစားခ်က္တူညီ ရွိခဲ့တဲ့ေနာက္
မင္းရဲ႕ အေတြးမ်ားနဲ႔ ငါ႔ရဲ႕ အေတြးမ်ားနဲ႔
အနာဂတ္သစ္ တူညီ
ထားခဲ့တဲ့ ေနာက္ေတာ့
ခမ္းနားျခင္းကင္းမဲ့ အ႐ိုးသားဆံုး ခရီးတစ္ခု
ငါတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ကိုယ္တုိင္ ေရြးထားခဲ့ၿပီး
သေဘာထားမ်ား အျပည့္နဲ႔ ဆူးလမ္းမ်ား နင္းျဖတ္
ဘာျဖစ္ျဖစ္ပါကြယ္ ခရီးမ်ား အဆံုးထိေလွ်ာက္

အဆိုးမ်ား ႀကံဳႀကိဳက္တုန္းမွာ
ဒုကၡေတြဟာ ခဏပါ
အနမ္းမ်ားကို အသက္သြင္းကာ ခရီးမ်ား အဆံုးထိေလွ်ာက္
လက္ေတြ႕ဟာ ရင္ဘက္မွာ လမ္းဆံုးဟာ ခဏေလးပါ
အနမ္းမ်ားကို အသက္သြင္းကာ
ခရီးမ်ား အဆံုးထိေလွ်ာက္
ခရီးမ်ား အဆံုးထိေလွ်ာက္ ... အူး
ခရီးမ်ား အဆံုးထိေလွ်ာက္

မာတိကာ သို႔ .....