ကိုယ္ ... မညာေတာ့ဘူး

အရွိကို အရွိတုိင္းသာ ဖြင့္ေျပာမည္ ျမင္ျမင္ခ်င္း မင္းကို ခ်စ္သြားသည္
ပုိင္ဆုိင္တဲ့ အသည္းကို အ႐ႈံးေပးခဲ့ရ ဒါအခ်စ္ပဲလား စိတ္မွာ ေမာသည္

နားလည္မႈ တံခါးေတြ ဖြင့္ထားသည္
အၾကင္နာ စကားေလးေတြ မ်က္၀န္းဆီ
ပိုင္ရွင္မဲ့ အခ်စ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီ
ကိုယ္ ... မညာေတာ့ဘူး မင္းကို ခ်စ္သည္

မင္း ၿပံဳးလိုက္ရင္လည္း အိပ္မက္ေတြ အထိပဲ လိုက္ေႏွာက္ယွက္သည္
အိပ္မက္ထဲမွာလို ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ျပန္ေတြးတုိင္း ရင္ခုန္လာသည္

ခ်စ္သူေလး ရွိရာ ဟို ... အေ၀းဆီ လာရာ လမ္းေလးကို ေမွ်ာ္တတ္ၿပီ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဘ၀ကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီ ကိုယ္ ... မညာေတာ့ဘူး မင္းကို ခ်စ္သည္

မာတိကာ သို႔ .....