သံုးေရာင္ျခယ္

တို႔ဗမာေခတ္အစဥ္မညိႈးၿပီ၊ ရွစ္ပလႅင္စိုးခဲ့ပါတဲ့ ဓမၼရာဇ္ဘုရင္ရိုး ကုန္းေဘာင္ႏြယ္မွန္သည္၊
သံုးေရာင္ျခယ္အလံေတာ္ႀကီး ကမၺည္းနဲ႔ စိုက္ထူမည္။ ဗုဒၶျမန္မာျပည္၊ ဥတၱမစာဂီ၊ ေအာင္မဂၤလာတရားနဲ႔စံုညီ၊
(အတိတ္တေဘာင္ၾသဘာထြန္းသည္၊ နိမိတ္ေဆာင္ကာ ေျပာရအံုးမည္၊ အတိတ္အေဘာင္ၾသဘာထြန္းသည္၊ ကၽြန္းလက်္ာဇမၺဴဒီ) ၂
(တို႔အမ်ိဳးဇာတိက ဖုန္းရွိခဲ့တာယံုၾကည္၊ တက္လူမ်ားဒီစိတ္ထားနဲ႔ စြန္႔စားခဲ့ၾကသည္) ၂
ကမၻာကုိစိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကၿပီ၊ ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္၊ အေရာင္သံုးမ်ိဳးနဲ႔ တို႔အလံစိုက္ထူမည္။
ဗမာကိန္းအညီ၊ အ၀ါအစိမ္းအနီ၊ အ၀ါေရာင္ရည္ရြယ္ခ်က္က သာသနာရယ္ဘာသာရယ္ ပညာရယ္ တိုးလိမ့္မည္၊
အစိမ္းေရာင္ဆိုတာကေတာ့ စပါးဆန္ေရေရႊေငြရတနာ အေထြေထြ ေပါလိမ့္မည္၊
(အနီေရာင္ျမင္သူအထဲမွာ ရဲစိတ္ရဲမာန္ထက္သန္ၾကမည္) ၂ ၊
တို႔ဗမာ ကုန္းေဘာင္ႏြယ္မွန္သည္၊ သံုးေရာင္ျခယ္ အလံေတာ္ႀကီး ကမၺည္းနဲ႔ စိုက္ထူမည္။
[ (တုိ႔ဗမာျပည္) ၂ ၊ အေနာက္ဖက္မွာေတာ့ ဗုဒၶေဟနန္းတည္၊ အေရွ႕ဘက္ကေတာ့ ျပဳေဗၺရွမ္းျပည္၊
ေျမာက္ဖက္ကေတာ့ တရုတ္ေျမစခန္းတည္၊ ေတာင္ဘက္ကေတာ့ သမုဒီေရစမ္း ေအးခ်မ္းသာယာစည္] ၂
(ျမန္မာျပည္ရာဇာကင္းေပမယ့္ သာသနာအဆင္းကေတာ့ လင္းေပသည္) ၂
မင္းေနျပည္ တရားအမွန္ႀကိဳက္သည္၊ ကမၻာ႔အလံ စိုက္ၿပီ၊ တိုက္တေသာင္းကခေညာင္းရေစမည္၊
တို႔အလံသည္ အေရာင္သံုးမ်ိဳး တန္ခုိးနဲ႔စံုညီ။
(မ်ိဳးဇာနည္ သမၻယမညႈိး ႏိုးၾကားလာၿပီ၊ တို႔ဗမာျပည္ ဆထမ္းပိုး တန္ခိုးသာလိမ့္မည္၊ ရိုးရာအညီ၊ ကမၻာအတြင္းထြန္းလင္း ၾကလိမ့္မည္၊) ၂
တုိင္းျပည္အက်ိဳးသည္ပိုးေဆာင္ရြက္ၾကသည္၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ား သဒၶါပြား တရားနဲ႔ညီ၊ (တို႔ဗမာမင္းေတြ ထင္လင္းေပေတာ့သည္) ၂
ေရေျမႏွစ္လီပိုင္အုပ္စိုး ၿဖိဳးေမာက္ခဲ့ၿပီ။ ဗမာကိန္းအညီ………………စိုက္ထူမည္။

မာတိကာ သို႔ .....