ဓာတ္ေတာ္ေ၀ခန္း

သည္ကမၻာျပည္ဗဟိုရ္ ၾကည္ညိုဘြယ္ျဖစ္ေစရမည္၊ ဓမၼသာ၀န ေဒသနာအညီ၊
မွတ္ေတာ္မူရန္စာတန္းကုိ ဓာတ္ေတာ္ေ၀ခန္း ဖြင့္ရပါေတာ့မည္။
(ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရွာေတာ့ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းေတြ မယြင္းၾကြၾကေလၿပီ) ၂
ဘုရင္သနင္း ထင္လင္းအင္ၾကင္းရံုမွာ ရာဇမလႅာအာဏာေပးပံုက သာသနာအေရးေတာ္မွန္သည္၊
တေရြးငယ္မွ် မရရွာေလၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားဓာတုေမြသရီ၊ ေစတီတည္ရန္ စီမံထားသည္၊
သံလ်က္ေက်ာက္စီဓားနဲ႔ တအားခုခံမည္၊ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းသည္ သတၱိဗလျပရမည္၊
ထံုးလိုဘဲ ခုေခ် ေရကဲ့သို႔ေႏွာက္ကာ၊ ႀကိမ္း၀ါးေတာ္မူၾကၿပီ။
သံၿပိဳင္။ ။ ဘုရားရွင္ေမြသရီပူေဇာ္ၾကလိုပါသည္၊ မႏုသႏွင့္ေျခာက္ထပ္ဘံုနတ္ျပည္၊
ရာမ၀တီ မလႅာေရႊအင္ၾကင္းကအတြင္းရုကၡပင္နန္းၿမိဳင္ဆီ၊ ခြဲျဖာစိတ္ညီ ဗ်ာဒိတ္တည္၊
ေဒါနပုဏၰား ဓာတ္ေတာ္ေ၀ေလသည္။ ေမြသရီ အေ၀မညီ စိတ္မေက်နပ္ကုန္ၿပီ၊
ၾကြလာၾကေသာမင္းအမ်ား ရာဇာမန္ပြားလုိ႔ မတရားထင္သည္၊ အႏြယ္ေတာ္မွန္သည္ ကပိလ၀တ္ျပည္၊
အၾကည္ေတာ္မာလာျမတ္နဲ႔ ဇာတသတ္တို႔စစ္ခင္းျပန္သည္၊
(ေ၀သဒိမေကာသလာက်န္ၿပီ၊ အင္မတန္ေဇာၾကည္လွေမာရိယဘုရင္သည္) ၂
သရိယေမြေတာ္ကုိ မရျပန္ေတာ့သည္၊ မရျပန္ေတာ့သည္၊ အားမာန္ေလ်ာ႔သည္၊
သူအလာေႏွးၿပီ၊ မီးေသြးမွ်သာ ရရွာေလေတာ့သည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဘုရားရွင္ေမြသရီ…………….ဓာတ္ေတာ္ ေ၀ေလသည္။
ေညာင္ဗုဒၶေဟပန္းစပုတ္ အေၾကြနဲ႔အပရာဇိတပလႅင္နံ႔သာေရျဖန္းၾကၿပီ၊
ေအာင္သုဒၶေမဆန္းအႏုတၱနဲ႔သတၱ၀ါရွိသမွ် သခင့္ကိုၾကာေလလြမ္းလွၿပီ၊
စာေဖြတမ္းကာ တုိင္းခန္းဌာနီ၊ ျဗဟၼာျပည္နဲ႔တကြ လူ႕ျပည္နတ္ျပည္ ၀မ္းနည္းပါသည္၊ ၀မ္းနည္းလွပါသည္၊
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မရွိခဲ႔ေတာ့ၿပီ၊ ကုိးကြယ္ရာရွာၾကၿပီ၊ ဓမၼေရႊေစတီ၊ ဠာတုေရႊေစတီ၊
ဖုန္းရွိန္ၾကြသည့္ ဥဒၵသပရိေဘာဂေလးပါးတုိ႔သည္၊ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္အေပါင္းကို စၾကာ၀ဠာတေသာင္းက ျပန္႔ႏွ႔ံသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဘုရားရွင္ေမြသရီ……………………ဓာတ္ေတာ္ ေ၀ေလသည္။

မာတိကာ သို႔ .....