ရပ္တန္႔မရဘူး

မိုးကမၻာေပၚရြာေနတာကို ရပ္တန္႔မရႏိုင္ဘူး တိမ္ညိဳေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္မပစ္ႏိုင္ဘူး
ရင္ခုန္ေနတာကုိ ရပ္တန္႔လို႔ မရဘူး အို အခ်စ္ရဲ႕ဆူး
ေရး ကမၻာလည္ေနတာကုိ ရပ္တန္႔လို႔ မရဘူး ေရွာင္ဖယ္ကာေလ ေ၀းသြားလို႔မျဖစ္ဘူး
ငါေလ ရင္ခုန္တာကို ဘယ္လိုမွထိန္းမရဘူး

ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး မွားသြားဦးမလား အမွန္ကို ငါ မျမင္ေသးဘူး
ဒါဟာ ႐ႈံးနိမ့္တာလား ဒါဟာ ငါ႔အတြက္ အႏိုင္လား
ရပ္တန္႔မရဘူး မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး ငါရပ္တန္႔မရဘူး

မင္း ဘာမဆို လိုခ်င္တာကို ေပးဆပ္ရမွာေပါ႔ ေစၫႊန္ရာဆီကို ငါရြက္လႊင့္ရမွာေပါ႔
ၾကင္နာသူၿငိဳျငင္မွာကို လံုး၀ မၾကည့္ရက္ေတာ့
ငါလာမယ္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အခ်ိန္ မင္းကခ်ိန္းဆိုတုိင္း
ပင္လယ္ျပင္ေတြကာရံတားဆီးလည္း ေစခိုင္း အရာရာ ပီျပင္ေစမယ့္သူ အလိုရွိတဲ့အတုိင္း

စိန္ေခၚမယ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ အမ်ားေလ ၾကင္နာသူ မင္းေလးအတြက္ေလ
ရင္ဆိုင္မယ္ ေရွ႕က တံတုိင္းေတြ လာမယ္ေနာက္မဆုတ္ဘူး
ေရတံခြန္ေတြလို ငါရဲ႕အခ်စ္ေတြ ေတာင္ျပာေတြေတာင္ မတားဆီးႏိုင္ဘူး

ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး

ေရွ႕ဆက္ကာမွားသြားႏိုင္မလား အမွန္ကို ငါမျမင္ေသးဘူး
ဒါဟာ ႐ႈံးနိမ့္တာလား ဒါငါ႔အတြက္အႏိုင္လား ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး
မင္းေလးေၾကာင့္႐ူး ငါ ရပ္တန္႔မရဘူး အားလံုုးမသိေတာ့ဘူး ေဘဘီ အူးဟူး အိုးေရး
ငါေလရင္ခုန္သံေတြ ျမန္ေနတာ ရပ္တန္႔လိုက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေျခလွမ္းေတြ (ေရွ႕ဆက္)
မာတိကာ သို႔ .....