ခဏေလးမ်ား

ေကာင္းကင္ျပာေလး ဘယ္မွာရပ္နားမလဲ
လမ္းေပၚမွာေတြး ခဏေလးပဲ
အသက္႐ွဴသံမ်ား ဘယ္အခ်ိန္ ခရီးဆံုးမလဲ
လမ္းေလွ်ာက္ရင္းေတြး ခဏေလးပဲ

ေတြးရင္း လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေတြးရင္း ေငးရင္း ခဏေလးပါပဲ
ေငးရင္း ေတြးရင္း လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေလွ်ာက္ရင္း ခဏေလး

ခဏေလး ေတြးရင္း
ခဏေလး ေငးရင္း
ခဏေလး ေဆြးရင္း
ခဏေလးပဲ

မာတိကာ သို႔ .....