မိုးပစၥဳန္

ပစၥဳန္တဲ႔ ပစၥဳန္ တဟုန္ဟုန္ ေရႊပစၥဳန္ငယ္ ရြာႏိုင္ပါေပရဲ႕ မိုးရယ္ မိုးရယ္ေလး။
(မုိးပစၥဳန္ရယ္ အလြန္ရြာသြန္းၿဖိဳးသည္၊ မိႈင္းအံု႕ကာရီ) ၂
အာကာေဘာင္ ေမွာင္ကာမဲ သဲလို႔ရြာၿပီ၊ တိတ္ပါေတာ့ ေဒ၀ါမိုးကုိ စိတ္ဆိုးလွပါၿပီ။
(အုိ မိုးပစၥဳန္ တေန႔လံုး မဆံုးႏိုင္ေအာင္ရြာေတာ့သည္)၂
ေအာ္လြမ္းတတ္ပါသည္၊ ေအာ္ေဆြးတတ္ပါေတာ့သည္၊ ရာသီကဆန္း ခ်ိန္ေတာ္ရံုမွန္းပါလို႔ တိတ္လိုက္စမ္းပါအတည္
သက္တန္႔စိမ္းငယ္ေလ မုိးယံက ဟိန္းျပန္ေတာ့သည္။ မိုးပစၥဳန္ရယ္ …………………. စိတ္ဆုိးလွပါၿပီ။
[ (အသူရာ သိၾကားမင္းနဲ႔ စစ္ခင္းကာၿပိဳင္ၾကသည္၊ ဂ်ိဳးဂ်ိဳးဂ်ိမ့္ဂ်ိမ့္ႏွင့္ စိတ္မရွည္ႏိုင္ရွာၿပီ)၂ ၊
ခ်မ္းလွပါသည္ ေအးလွပါသည္ ကတၱီပါသား ေတာင္ၾကားေစာင္ေတြ ထပ္ေသာ္လည္း
ေဒ၀ါပုိင္ေသာ နတ္က အၿငိဳးႀကီးနဲ႔ မုိးကိုဘဲ ဆုပ္ကာ ၾကေတာ့သည္] ၂ ။
(အို ရြာလြန္းသည္၊ ေနျခည္ေရာင္၀င္း၀င္း၀ါ လင္းခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ပန္း၀တ္ရည္မွာ ညွာတံပြင့္လံုရည္)၂
တိတ္ပါေတာ့ မိုးေဒ၀ါကို စိတ္ဆုိးလွပါသည္၊
(ေႏြေရာ ေဆာင္းေရာ ေပ်ာ္ပါသည္၊ ေကာင္းသည္၊ အားလံုးႏွစ္ၿခိဳက္ပါေပသည္)၂
လူမ်ား၏အလိုကုိ နတ္မလိုက္ႏိုင္ဘဲ အုံ႔ကာေလ တဖြဲဖြဲ ရွာေလတသဲသဲ
(မစဲေအာင္ရြာသည္၊ လြမ္းေလေအာင္ ဖန္ေတာ့သည္) ၂
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ဆုိေတး ေအးေသာရာသီ။

မာတိကာ သို႔ .....