ၾကံတိုင္းေအာင္

ခ်စ္သူ႕အေရး ေတြးမိသေမာင္ (ၾကည္ေအာင္) ၂ ေမာင့္အလိုက်ေနမယ္၊
လိုရာတကယ္ ဆူပန္ခဲ႔ေလသလား မသိတယ္ သိလြယ္ေအာင္ေျပာမယ္၊
ေမာင့္သေဘာက်နားေထာင္ေတာ္မူပါကြယ္။
(လံုး၀တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ႔တယ္၊ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥ အသြယ္သြယ္၊
ခရီးဦးႀကိဳဆို လိုတာမရွိေအာင္ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ ရြက္ေဆာင္ပါတယ္) ၂ ၊
အေနေတာ္က်ပင္ ေရႊေပၚျမတင္ ေမာင့္စိတ္မၿငိဳျငင္ဘြယ္၊
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ကို ခ်စ္ရက္သားနဲ႔ ကို႔မ်က္ႏွာထားမၾကည္တယ္၊
အရိုေသတရားရယ္၊ ပ်ိဳေမထားတယ္၊ အကိုေရ သနားသင့္ဘြယ္၊
ႏိုင္ထက္စီးနင္း သေဘာမွာထားရင္ မၾကည္ေအာင္တကယ္ေၾကာက္ပါတယ္၊
သံၿပိဳင္။ ။ (ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ဤဇမၺဴ၀ယ္၊ တမုိေအာက္တေယာက္မၿငိဳျငင္တယ္၊
ပ်ိဳခင္တြယ္၊ သေဘာစိတ္ထဲကရယ္) ၂ ၊
ယံုပါေမာင္ ၾကံတိုင္းေျမာက္ေစဘြယ္၊ ၾကံတိုင္းေအာင္ ေတးေစေရးစီတယ္။
(ေဘးဘယာေ၀းကြာလိမ္႔မယ္၊ ပန္းသေျပေညာင္ေရေလာင္းတယ္၊
သြားေလရာမ်က္ႏွာမငယ္၊ ဆုေတာင္းရက္ပါဘဲကြယ္) ၂ ၊
(အက်ိဳးအေၾကာင္းကို အကုန္လံုးေျပာမယ္၊ အံု႔ပုန္း သေဘာေတြရယ္) ၂ ၊
ေမာင္အင္မတန္မ်က္ႏွာထား အေျခပ်က္တယ္၊ တဖက္သား အေနခက္တယ္။
(ျမန္မာျပည္ေဘာင္ က်က္သေရေဆာင္ တက္ေနအေရာင္ ေဘးကင္းဘြယ္၊
ေတးသီခ်င္းကို ေရးသြင္းခဲ႔တယ္) ၂
ေမာင္နားေထာင္ကြယ္ ၾကည္ေအာင္က်မဆုိမယ္၊ ေရႊတိုင္ညြန္႔စာရယ္၊
သာယာနာေပ်ာ္ဘြယ္၊ နားေသာတဆင္ယင္တယ္၊ ၾကံတိုင္းေအာင္တယ္။
သံၿပိဳင္။ ။ ၾကည္ျဖဴတယ္……………….စာေရးစီတယ္။

မာတိကာ သို႔ .....