ဇာတ္ထုပ္ထဲက အတုိင္း

သံလွ်က္စြဲ ရင္အုံကိုခြဲ ဒီ လူငမြဲ အသည္းထဲ ဘာေတြ႕မလဲ ကဲ ေျပာ ေျပာ
ေတာ္၀င္လက္ အာဏာစက္ေအာက္
ခႏၶာအသက္ အကုန္အပ္ႏွင္းလို႔ေရာ ေရာ မင္း သေဘာ
ေရႊ႐ုပ္အဆင္း ေျခေတာ္ရင္းေနာ္ သခင္ထံပါး အစဥ္ခစား ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္

တစ္ယူဇနာေတာင္ ျခားနားမထားနဲ႔ ေသႏိုင္တယ္ေနာ္
မဆံုႏိုင္ေအာင္ ေခ်ာင္းျခားလို႔ေတာ့ ရင္ကြဲနာ က်ၿပီေပါ႔

ခ်စ္လိုက္ ျငင္းလိုက္ မင္းသမီးေလးရဲ႕ သေဘာ
နမ္းလိုက္ လြမ္းလိုက္ ဇာတ္ထုပ္ထဲက အတုိင္းေပါ႔
ၿပံဳးလိုက္ မုန္းလုိက္ မင္းသမီးေလးရဲ႕ သေဘာ
နိမ့္လုိက္ ျမင့္လိုက္ ဇာတ္ထုပ္ထဲက အတိုင္းေပါ႔

ရန္သူမ်ား အကုန္ဖယ္ရွားလုိ႔ အႏၱရာယ္ၾကား အမႈမထားဘဲ သြား သြား
ေၾကညာထား ေ၀ဒနာစကားမ်ား ဒီတစ္သက္လံုး ဒီဘ၀ ဆံုးလည္းဆံုး ဆံုး

မာတိကာ သို႔ .....