ပိုင္ရွင္မဲ့ႏွလံုးသား

ခရီးေရာက္ေအာင္ သြားျခင္းကို ေျခလွမ္းမ်ားက ပိုင္ဆိုင္တယ္
ပန္းတုိင္ရဲ႕ပိုင္ရွင္ဟာ ေျခလွမ္းကေလးေတြပဲ
အခန္းထဲက အလင္းအေမွာင္ကို ျပတင္းေပါက္က ပိုင္ဆိုင္တယ္
အလင္းနဲ႔အေမွာင္ပိုင္ရွင္ဟာ ျပတင္းေပါက္ပါပဲ

ေလာကႀကီးမွာ နီးစပ္ပတ္သတ္ရာ ပိုင္ရွင္နဲ႔အတဲြကေလး
ေတြရွိၾကေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ႏွလံုးသားရယ္ ယေန႔ထက္ထိတိုင္
ပိုင္ရွင္ရယ္ မရွိခဲ့တာ မင္းလည္းသိပါတယ္

သတၱ၀ါလူသားဘသကို ေသျခင္းတရားက ပိုင္ဆိုင္တယ္
လူေတြရဲ႕ႏွလံုးသားကို အခ်စ္ကပိုင္တယ္
ေနရာတကာၾကည့္လုိက္ရင္ အရာအားလံုးဟာ ပိုင္ရွင္နဲ႕
ပိုင္ရွင္မရွိခဲ့တာ ကိုယ့္ႏွလံုးသားပါပဲ

ရုတ္တရက္အမွတ္မထင္ မင္းနဲ႕ေတြ႕လာ ဇေ၀ဇ၀ါအေတြးထဲမွာ
ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္လား ကိုယ့္မိန္းမေခ်ာရယ္
မင္းရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ပုိင္ရွင္မဲ့ႏွလံုးသားကုိ ေပးအပ္ပါရေစကြယ္

ခရီးေရာက္ေအာင္သြားျခင္း.......ေျခလွမ္းကေလးေတြပဲ
အခန္းထဲက အလင္းအေမွာင္......ျပတင္းေပါက္ပါပဲ
ရုတ္တရက္ အမွတ္မထင္.........ေပးအပ္ပါရေစကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....