ထိုက္သုူပန္

(ေတာႀကီးတြင္းၿမိဳင္လယ္၊ သေႏၶယူမိတယ္၊
ခိုင္မာလာပန္းအႏြယ္၊ ႐ႈဆန္းတင္႔ေပတယ္) ၂ ၊
ထိုက္တဲ႔သူလဲ ပန္ၾကရေပမယ္၊ လွမ္းဆြတ္ယူေမာင္
ခင္တန္းေတာၿမိဳင္လယ္၊ ေမႊးရန႔ံထံုၾကြယ္၊ ေသလာၾကားကမ္းပါးျမင္႔ဆြယ္၊
ေ၀ျဖာသားမျခားတင္႔တယ္၊ ေဖာ္ကြာသူမယ္၊ သူေယာင္မပ်ိဳႏြယ္ မိုးက်မယ္။
(၀တ္ရည္ေသြးေမႊးၾကဴေအးည႔ံ ေလးညွင္းသြင္းျပန္ပါေပတယ္၊
ဖူးစာေလး ထူးစြာေပး ဦးကာမေႏွး နတ္ေဒ၀ါတို႔ရယ္) ၂ ၊
ကူညီေစဘြယ္၊ ပ်ိဳခ်စ္တဲ႔သူ ေနေရာင္ျခည္သန္းႏြမ္းလိမ္႔မယ္။
သီတာေျမာင္ကာတယ္၊ မယ္႔စိတ္၀ယ္ လြမ္းစၾကြယ္၊ ေတာနယ္ရဂံု
ေဗြကဖြားတဲ႔သူမို႔ကြယ္၊ ေရႊသမင္ဂ်ီဒရယ္သားရဲတို႔ ကိန္းေအာင္းတယ္၊
က်ားဆင္ေျပာင္ေတြ ဘာ၀ ျမဴးၾက ေပ်ာ္ၾကတယ္ ၀ိဇၨာတပသီရယ္၊
ဂမုန္းပန္းလိုက္ရွာ စခန္းနန္းျမင့္၀ယ္။
၀တ္ရည္ေသြး………………ႏြမ္းလိမ္႔မယ္။ ခ်စ္ခင္တဲ႔သူ တကယ္ေ၀းလို႔ကြယ္၊
ဒီစံုၿမိဳင္ႀကီး၀ယ္၊ သေႏၶသူပ်ိဳတအားႏဲြ႕တယ္၊ ေရႊသဲလည္းကၽြမ္းလိမ္႔မယ္၊
ေမွ်ာ္ေတြးမွန္းဆရြယ္၊ မာလာ၀တ္ရည္ ပန္းမႈံရယ္၊
ေနေသြးတဲ႔ ၾကာပန္းသို႔ပဲကြယ္၊ ဖူးစာဖက္မယ္႔သူမေပၚလာတယ္၊
ေရႊအားေတာ္ေတာ္ငယ္ငယ္ ထိုက္သူပန္ဘို႔မယ္ ခုေမွ်ာ္ပါတယ္။
၀တ္ရည္ေသြး…………………..ႏြမ္းလိမ္႔မယ္။

မာတိကာ သို႔ .....