စိၾတဂီ၀ါ

ဘုရားအေလာင္းစိၾတဂီ၀ါ၊ ေဟမ၀ါေသလာ ငွက္အေပါင္း ေထာင္ေသာင္း ခေညာင္းၾကေပတာ။
ဂႏိုင္ဆီးတဲ႔ ၿမိဳင္ေတာႀကီးထဲမွာ၊ (အေလာင္းေတာ္ ခုိမင္းသင္းဖြဲ႕ကာ) ၂ ၊ (ထင္ရွားစြာ) ၂ ၊
လမ္းမမွားဘို႔ေနစဥ္ ေဟာၾကားကာ၊ (ငွက္ေပါင္းေတာင္းဆုေျခြကာ၊ သနားဂရုဏာ၊ တရားရႈကာ၊ သနားဂရုဏာ) ၂ ၊
စိၾတဂီ၀ါခိုမင္း ထင္လင္းပါ။ (ေရွးသေရာအခါ ျပည္ဗာရာတြင္းဆင္းသက္လာ၊ သင္းဖဲြ႕ကာ၊ အစာရွာရန္ ျမန္းခဲ႔တာ) ၂ ၊
(သတၱ၀ါငွက္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းပါ) ၂ ၊ အေလာင္းေတာ္မွာ ပိုက္ကြန္တြင္းက ကင္းလြတ္ေစရန္ ေန႔စဥ္ၾကံဆကာ။
ရန္ဘယာ မသန္းကာ စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ၊ ေလာင္းျမတ္ဥာဏ္ေမွ်ာ္တာ၊ ေအာ္ ဆံုးမေတာ္မူရွာ၊
ပိုက္ကြန္တြင္းက လြတ္ကင္းရာ ရန္သူေတြေ၀းကြာေအာင္သာ၊ ညီညီညာညာလြတ္ေျမာက္ခဲ့ဘူးတာ၊ အေလာင္းေတာ္ျမတ္ခုိမင္းမွာ။
တရံေရာအခါ ေဟမာအိုင္အကူး (ျမဴးကာျမဴးကာ) ၂ ၊ သီးပြင့္စံုစြာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ၊ သံုးေဆာင္ကာအၿပီး ခရီးကလာ၊ (စိၾတ) ၂ ၊
ဂီ၀ါ၊ သီးႏွံငံု႔ကင္းေဆာင္ၾကဥ္းခဲ႔တာ၊ ေအာ္ မိဘမ်ားပါစံုစြာ၊ သားမယားကုိေကၽြး အလွဴေပးဘုိ႔ရာ၊
ေအာ္ ေလာင္းျမတ္ရာဇာသာဓက ပံုတင္ကာသာ၊ ရွာမွီးဥစၥာ ကိုယ္ေရးတြက္ပါ၊ သံုးဘို႔တဖို႔ပါ ေ၀ဖန္၍ပင္ ထားသင့္တာ။
ရန္ဘယာမသန္းကာ …………………….. ခုိမင္းမွာ။

မာတိကာ သို႔ .....