ဓမၼစၾကာ

ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူစဥ္က၊ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကြန္ရြက္ ဖြင့္ပါလုိ႔၊
ဤေလာကဓာတ္ကိုတဲ႔ ျမင္ေတာ္မူေသာ္၊
သတၱ၀ါမ်ားကို သနားေတာ္မူရွာသတဲ႔ေနာ္။
ေဗာဓိပင္ေရႊပလႅင္ႀကီးကိုေအာင္ေသာ္၊ သတၱ၀ါေတြအေပၚ၌ ငဲ႔ညွာသနား၊
ခၽြတ္လို႔ရႏိုင္ပါ႔မလားရယ္လို႔ အားေတာ္ငယ္ေသာ္၊ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကြန္ရြက္က
ဦးထြက္လာ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္။ သံၿပိဳင္။ ။ ျဗဟၼာနတ္လူအေပၚ၊
ေဒသနာၾကားလိုက္ေသာ္၊ ကမၻာေလာကေျမျပင္ေပၚ၊
သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ အင္မတန္သာဓုေခၚ၊ သဟံပတိနာေက ျဗဟၼေဏေက်ာ္၊
ေကာ႑ညနဲ႔ ၀ပၸတၱိ၊ မဟာနာမ္ အႆဇိ ကၽြတ္တမ္း၀င္ၿပီ ဧဟိဧဟိေခၚ။
လူသံုးပါးတို႔ ဘုရားရယ္လို႔ ထင္ရွားေပေသာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ အနႏၱကိုလ၊
တပည့္ေတာ္ရွိခိုးပါ၏ေနာ္၊ မိဂဓါ၀ုန္သားေပါင္းစံုတဲ႔ ရဂံုေတာ္၊
ေရႊသမင္ေပါေသာ အဓိပၸါယ္တြင္ ႀကိတ္ႀကိတ္နယ္နယ္၊
၀န္းရံေျခြတုိ႔နဲ႔ ဓမၼစၾကာတရား က်မေန႔ညအမွန္ပူေဇာ္။
သံၿပိဳင္။ ။ ျဗဟၼာနတ္လူအေပၚ………………..ဧဟိဧဟိေခၚ။
သဒၵါဂံရယ္၊ အနာဂံရယ္၊ ေသာတပန္ဧကန္တည္ၾကေသာ္၊
သေခ်ၤေတြ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ္ ပရိတ္သတ္ေအာ္၊ (ေအာင္ၿပီ) ၂
ေကာင္းခ်ီးေပးကာေနာ္၊ သံုးဆယ္႔တစ္ဘံုအားလံုးေၾကြးကာေၾကာ္၊
အသိဥာဏ္ စ်ာန္သမာပါတ္နဲ႔ ဘုရားျမတ္၏ မဟာေရႊႏႈတ္ေတာ္၊
႐ိုေသစြာလက္အုပ္မို၍ ရွိခိုးသေနာ္။
သံၿပိဳင္။ ။ ျဗဟၼာနတ္လူအေပၚ……………..ဧဟိဧဟိေခၚ။

မာတိကာ သို႔ .....