ဘာသီးလဲ

ဟိုဟာဘာသီးလဲ...သိလား
ဒီဟာဘာသီးလဲ...သိလား
က်ီးအာသီး

မာတိကာ သို႔ .....