နီးေအာင္ပင္လွမ္း

နိဗၺာန္နန္းကုိ နီးေအာင္ပင္လွမ္းေစဘြယ္၊ တရားသေဘာနဲ႔ စိတ္မွာေစာတယ္၊
ေလာကမွာ စီးပြားေရႊေငြ မစစတြင္က်ယ္၊ က်မကမခင္တြယ္၊
သံသရာပင္လယ္ေၾကာ မေမ်ာေစဘို႔ရယ္၊ ကာမဘံုဆဲတမီး ဆီးကာေတာ့မယ္၊
ဘာ၀နာကမၼဠာန္းကိုလဲစီးျဖန္မယ္၊ တဒဂၤပဟန္ရယ္၊ စြဲၿမဲပါေတာ့မယ္၊
ငါးပါး (ခႏၶာရယ္၊ မွန္ပါတယ္၊ ခႏၶာရယ္ ပိုးမ်ိဳးရွစ္ဆယ္) ၂ ၊ ေတြးကာဆင္ျခင္မယ္၊
သံသရာထဲမ၀ဲခ်င္တယ္၊ နိဗၺာန္နန္းမဂ္လမ္းကိုတက္လွမ္းမယ္ ပ်ိဳရည္ရြယ္၊
တကမၻာလံုးရသမွ် ဇမၺဴေျမ တခြင္၀ယ္၊ ျမင္ျမင္ ေလသမွ်ေတာ့ အစဥ္မတည္တယ္၊
ပညာအေျခထားလို႔ ဆင္ျခင္ကြယ္၊ သခၤါရတရားေတာ႔ထင္ျမင္မယ္၊
ေလာဘေဒါသ ေမာဟမ်ားကို မမွားေအာင္ ေရွာင္မယ္၊
မၾကည္ေအာင္ ပ်ိဳစကားကုိနားေထာင္ပါကြယ္၊ ထူးျမတ္တဲ႔ ငါးပါးအာရံု အကုန္လံုးပယ္၊
အနိစၥနဲ႔ ဒုကၡကုိၾကံဆရြယ္၊ အနတၱသေဘာေစာမိတယ္၊ ၾကည္ေအာင္တကယ္၊
ေအာ္ လကၡဏာေရး သံုးပါးကို ထင္ျမင္တယ္။ ရက္တုိတုိနဲ႔ မဂ္ဖိုလမ္းကို ျမန္းထြက္ဖုိ႔ရုန္းမယ္၊
သံုးဆဲ႔တဘံု၀ယ္ ဆံုလည္ရတာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းပရယ္၊
(ေလာကီစ်ာန္ရဘြယ္မခင္မင္တယ္၊ သေဘာအတည္ၾကံဆရြယ္ထင္ျမင္ဘြယ္၊
ေဟာဒီ သံသရာနယ္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္ရႈပ္ဖြယ္) ၂ ၊
အဟုတ္ကုိဘဲစိတ္ထဲကရယ္ ကာမဂုဏ္ေတြကိုဖယ္၊ နီးေအာင္လွမး္ နိဗၺာန္နန္းရိပ္လံႈမယ္၊
ေလာကီစည္းစိမ္ ေရအိမ္သဖြယ္၊ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ဖယ္ရွားကာရယ္၊ စိတ္ကၾကံရြယ္၊
[ (ပ်ိဳၾကည္ေအာင္) ၂၊ (ေလာကေဘာင္၀ယ္) ၂ ၊ သေဘာက်ေရွာင္ဖယ္၊ ျမန္းထြက္ဖို႔ၾကံရြယ္] ၂ ၊
အဟုတ္ကိုဘဲစိတ္ကရယ္ ကမဂုဏ္ေတြကိုဖယ္၊ နီးေအာင္လွမ္းနိဗၺာန္နန္းရိပ္လံႈမယ္၊
ေအာ္ သံုးဆဲ႔တဘံု၀ယ္၊ ေတြ႕ၾကံဳခံစားအဖန္ဖန္မ်ားလို႔ (တရားကိုရွာ) ၂ ၊
မဂၢင္ရထား ေအာင္ရတနာအလံနဲ႔ ေနာင္အနာဂတဆယ္႔တမီးျဖတ္ပါလို႔ နိဗၺာန္ေခါင္
ေရႊျပည္ျမတ္ကို ပေပၸါမိ ေရာက္ရပါလို၏အရွင္ဘုရား၊
(သံသရာနယ္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြပံုႏွယ္၊ သည္ညြံထဲက တ၀ဲလည္လည္ မလြတ္ႏိုင္ၾကတယ္၊
အရိမေတၱယ်ျမတ္ဘုရားေခၚလွ်င္ လိုက္ႏိုင္ေအာင္လဲ ႀကိဳးစားမယ္) ၂ ၊
ထူးျမတ္တဲ႔ ငါးပါးအာရံုအကုန္လံုးပယ္၊ အနိစၥနဲ႔ဒုကၡကုိၾကံဆရြယ္၊ အနတၱသေဘာ ေစာမိတယ္၊
ၾကည္ေအာင္တကယ္၊ ေအာ္လကၡဏာေရးသံုးပါးကုိထင္ျမင္တယ္။

မာတိကာ သို႔ .....