ခ်စ္သူစိတ္ကူး

ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးရသလို တစ္ခါတစ္ရံ ရင္မွာႀကိတ္ၿမီးေတာ့လည္း
မ်က္ရည္၀ဲ ဘ၀အိမ္ထဲ နားလည္ဆံုး ခ်စ္သူေလး
ရွိေနရင္ေလ အဆင္ေျပမယ္

ရင္မဆိုင္ခ်င္တဲ႔ မ်က္ႏွာ တစ္ခါတစ္ေလ တမင္လာႀကံဳႀကိဳက္တဲ႔အခါ
မ်က္ႏွာလြဲ လမ္းသြယ္ထဲ စိတ္အခ်ဆံဳး ခ်စ္သူေလး
ရွိေနရင္ေလ အဆင္ေျမမယ္

၀မ္းနည္းတဲ႔အခါလည္း မင္းကို အၿမဲသတိရတယ္
၀မ္းသာတဲ့အခါတိုင္း မင္းကုိ ေမ့မရဘူး
အခ်စ္စစ္သေဘာရယ္ ေပးေ၀မွ်ျခင္းပဲ

ရင္မွာတစ္ခုတံသိတယ္ က်န္တာ ဘာဆိုဘာမွ နားမလည္
အခ်စ္တစ္ခုပဲ ကိုးကြယ္ခဲ့
အသည္းခံဆံုး ခ်စ္သူေလးရွိေနရင္ေလ အဆင္ေျပမယ္

မာတိကာ သို႔ .....