ဇစ္ျမစ္

အလင္းတု ထြန္းညႇိထားတဲ့ ည
ၿမိဳ႕ျပ လမ္းမမ်ားရဲ႕ အေပၚ
အသိမဲ့ သန္းေခါင္ယံ အို လူသား
ဘယ္ေနရာ အိပ္စက္ နားမယ္
မေရရာ ဘ၀ရဲ႕ ၀ဲဂယက္ထဲ
ငါ ေႂကြကာ က်ခဲ့ သစ္ရြက္လို
ဘယ္ေသာင္ ကမ္းသို႔ ဆိုက္ရမယ္
ကံၾကမၼာရယ္ ဖတ္လို႔လည္း မပီ
ငါ႔စိတ္ဟာ ငါ႔ကို ကိုက္ေနဆဲ
ငါ႔ဘ၀ဟာ ငါ႔ကုိ စြန္႔ခြာေျပး
ငါ႔အတြက္ အကုန္လံုး ခက္ေနဆဲ
ေဒါသဟာ ငါ႔ကုိ ဖဲ့ေႁခြတယ္
အိမ္အျပန္ ဘယ္အခ်ိန္ ႀကံဳမွာလဲ
ကမၻာေျမရယ္ အလင္းတို႔ ေရာက္ေတာ့မယ္
ရင္မွာ အေမွာင္ေတြ ၿပိဳက်ဆဲ
ဘယ္မွာ အိပ္စက္ နားမယ္
အသက္မဲ့ ဇာတ္႐ုပ္လုိ
ငါ႔အျဖစ္ ကရတယ္
ဘ၀ ဇာတ္ခံုထဲ

မာတိကာ သို႔ .....