သံုးခြက္တခြက္တင္

ေန႔စဥ္ ညစဥ္ ေမာင့္ကိုပင္၊ မၾကည္ေအာင္ ေမွ်ာ္သရွင္၊
အေပါင္းေဟာင္းေမ႔၍ အသစ္ကိုျမင္၊ အိုသခင္ - အိုမၾကင္ စိမ္းကားေပါ႔ထင္၊
(လာမယ္ဆိုလွ်င္ သံုးခြက္တခြက္တင္) ၂ ၊ မာယာဥာဏ္ဆင္ႏွဴးတတ္ေပရွင္၊
(အေပ်ာ္အပါးမွာမ်ားခ်င္၊ အေမာ္ အၾကြားသာသြားလွ်င္
ေတာ္သလားဆရာတျခားတြင္၊ ေအာ္ သနားပါ တပါးခင္) ၂ ။
မာယာစံုလင္ ခ်စ္ဟန္ဆင္ ႏွဴးတတ္ရဲ႕ရွင္၊ ေတာ္ပါကိုရင္၊
ရွင့္ကိုျမင္ ေၾကာက္လွေပါ႔ခင္၊ မခ်ိဳမခ်ဥ္ (မ်က္ႏွာတြင္) ၂ ။ သံုးခြက္တခြက္တင္။
(ေန႔စဥ္ ညစဥ္ လူကိုလိမ္ခ်င္၊ ဒါမ်ိဳးေတြပင္ အင္မတန္ခ်ဥ္) ၂ ၊
(ဇဗၺဴလက်္ာထင္တိုင္းလွည့္ခ်င္) ၂ ၊ (ေရာက္တတ္ရာရာသြားခ်င္) ၂ ၊
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ကို ေမာင္ေမာင္မၾကင္၊ စိမ္းကားတယ္ထင္။
မာယာစံုလင္ ……. သံုးခြက္တခြက္တင္။
(အုိရွင္……….ကုိသခင္ ေတာ္ပါ ေပ်ာ္ပါး၍ပင္၊ ခ်စ္လင္ခင္႔အျပင္) ၂ ၊
အုိရွင္ .....… ခ်စ္လင္ (အၾကြား အ၀ါႏွင့္ ေနခဲ႔လွ်င္၊ ေမာင့္ကိုျဖင့္ ပ်ိဳမခ်စ္ခ်င္) ၂
ေန႔စဥ္ညစဥ္ ဒဂုန္ ဆရာတင္က ေမာင့္ေမာင့္အတြက္သည္စာထြင္၊
(ဇဗၺဴလက်္ာ ထင္တိုင္းလွည့္ခ်င္) ၂ ၊ (ေရာက္တတ္ရာရာသြားခ်င္) ၂ ၊
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ကို ေမာင္ေမာင္မၾကင္၊ စိမ္းကားတယ္ထင္။
မာယာစံုလင္ ……… သံုးခြက္တခြက္တင္။

မာတိကာ သို႔ .....