ေနခဲ့ေတာ့

မေမ့လုိက္နဲ႔ သတိတစ္ခ်က္ေတာ့ ေပးခ်င္ရဲ႕
ဘ၀အုိေတြ အတိတ္မွာ ရွိတယ္
႐ိုးလြန္းတဲ့ အိပ္မက္တို႔ ေမ့ပစ္လိုက္
ငါတို႔ အတူတူ ေရွ႕ကို လွမ္းဖုိ႔
အေတြးေဟာင္းမ်ားေတာ့
သန္႔စင္ေအာင္ ဂ်ီးခၽြတ္လိုက္

ျမင့္ျမတ္တဲ့ ကတိတစ္ခုေတာ့ ေပးထားဦး
ေကာင္းမြန္စြာ သိမ္းကာထားမလို႔
မီးမထြန္းတဲ့ မင္းအၾကည့္တုိ႔ ေဆးေၾကာဦး
ေရွ႕ဆီကို ငါတုိ႔ေတြ သြားဖုိ႔

ေကာင္းကင္ၾကယ္လို မစင္ၾကယ္ရင္ ေနပါေစ
အေတြးေဟာင္းမ်ားေတာ့
မင္းေနာက္မွာ မထားခဲ့ရင္
ေနခဲ့ေတာ့ က်န္ခဲ့ေတာ့ ေနရစ္ေတာ့ က်န္ရစ္ေတာ့
အေနာက္ဘက္လမ္းထဲ မင္းတစ္ေယာက္တည္းပဲ
ေနခဲ့ေတာ့ က်န္ခဲ့ေတာ့ ေနရစ္ေတာ့ က်န္ရစ္ေတာ့
ညႇိမရလို႔ေတာ့ အေ၀းဆီမွာ ထားခဲ့မယ္

မာတိကာ သို႔ .....