တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ငဲ႔ၾကည့္သင့္ပါတယ္

သူတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘဲနဲ႔ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ၾကားမွာ ငလ်င္လႈပ္တုန္း
ပုခက္လႊဲခ်င္ၾကတယ္ မလိုသမာသူ ေသြးထုိးစကား မင္းနားေယာင္မိေနေလေတာ့ကြယ္
ကိုယ္ဘာမ်ား တတ္ႏိုင္ဦးမွာလဲ ကိုယ္ဘာမ်ား ေျပာႏိုင္မွာလဲကြယ္

သူတို႔နဲ႔တိုုက္ပြဲအတြက္ မင္းပဲအားကိုး႐ွိတယ္
မင္းအတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ျဖစ္ရတယ္
ကာယကံ႐ွင္မင္းကေရာ ကုိယ့္ဘက္မွာ မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့ကြယ္
ကိုယ္ဘာမ်ား တတ္ႏိုင္ဦးမွာလဲ ကိုယ္ဘာမ်ား ေျပာႏိုင္မွာလဲကြယ္

ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး ကုိယ္ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ မင္းနဲ႔လဲ ကိုယ္မခြဲႏိုင္ဘူးကြယ္
ကိုယ့္ဘ၀ထဲ မင္းတစ္ေယာက္သာအေဖာ္႐ွိတယ္
ကိုယ့္ဘက္လဲ တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ငဲ့ၾကည့္သင့္ပါတယ္

သူတို႔ရဲ႕စိတ္ထားက ပြဲလန္႔တဲ့ၾကားမွာ မၿငိမ္မေနပဲ ဖ်ာခင္းခ်င္ၾကတယ္
ေစတနာေတြေျပာဦးမလား ကြဲသြားရင္ ၀မ္းသာၾကပါမလား
ကိုယ္ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ဦးမွာလဲ ကိုယ္ဘာမ်ား ေျပာႏိုင္မွာလဲကြယ္

ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး .... တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ငဲ့ၾကည့္သင့္ပါတယ္

မာတိကာ သို႔ .....