ပန္းဥယ်ာဥ္

ရဂံုၿမိဳင္လမ္း ပန္းစံုေပါသည္၊ မာလာသင္းဆင္းေရႊ၀တ္ရည္၊
ေလခ်ိဳေသြး ေမႊးထံုနံ႔ၾကည္၊ စိန္ျခယ္ပန္းဦးရည္။
(ခိုင္မာလာပန္းစံုညီ၊ ခ်ိန္ခါမွီဆယ္႔ႏွစ္ရာသီ၊
ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးသည္၊ လိုေလေသးမရွိေစရမည္) ၂ ၊
(ေလယူရာ ဘယ္ညာ ေျပာင္းပန္းစံုပြင့္ပံုညီ၊ ျဖဴညိဳျပာ၀ါ
အေရာင္အေသြး ေမႊးလွတဲ႔ စပါယ္၀တ္ရည္) ၂ ၊ ပြင့္ပံုဆန္းသည္၊
သင္းထံုနံ႔ၾကည္၊ ဆတ္သ၀ါခတၱာစံုညီ၊ ေရႊသရဖီ အင္ၾကင္းႏွင္းဆီ။
သံၿပိဳင္။ ။ ဇလပ္တာေပါတဲ႔ေတာဆီ၊ ခင့္စိတ္ထဲမွာစြဲလန္းသည္၊
ေမာင္႔လက္တြင္းကႏွင္းဆီ ၾကည္ေအာင္လိုခ်င္သည္၊
သံုးပန္လွနဲ႔ သစ္ခြပန္း၊ ရင္းမာပိေတာက္နဲ႔ ၾကက္ေမာက္ဆန္း၊
ပံုးညက္ေပါတဲ႔ ေတာၿမိဳင္တန္း၊ ပန္းေရႊ၀တ္ရည္၊
ေျမာက္ေတာင္ ဟီးကာႏြဲ႕ႏြဲ႕ေႏွာင္း၊ သစ္ပင္ျမင့္မွာဆင့္ကာေျပာင္း၊
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔မာလာစံုညီ၊ ပင္လံုးညႊတ္ေတာ႔မည္။
ၾကည္ျပာပြင့္ၿပီ၊ ဇီဇ၀ါသင့္ၾကည္၊ ႏွင္းပန္း၀တ္ရည္၊
၀ါဆိုပန္းတုိ႔ ခြာညိဳဆန္းတဲ႔ စိမ္းလန္းႏုပ်ိဳသည္၊ ေမာင္ေပ်ာ္ျမဴးစရာ၊
ေဆာင္ေတာ္ကူးပါ၊ အားလံုးဖူၾကသည္၊
မာလာဥယ်ာဥ္ ဟိုပင္ေပၚတြင္ ေဂၚသဇင္၀တ္မႈံရည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဇလပ္တာ………………………….ပင္လံုးညြတ္ေတာ႔မည္။
(ဗမာျပည္မွာပြင့္ပံုဆန္းတဲ႔ ပန္းအမ်ီးစံုအကုန္ရွိသည္၊
ဒါထက္ပင္ေခတ္ဆန္ဆံုး၊ ဘိလပ္ကိုမွာအံုးမည္) ၂ ၊
(ဂပမုန္းေပါငး္ စံုညီ၊ ပန္းေပါင္းစံုညီ၊ ေမၿမိဳ႕နဲ႔လြန္ဆန္းတင့္တဲ႔
ဇြန္ပန္း၀တ္ညွာပြင့္လာၿပီ၊ လက္တံတိုလက္တံရွည္၊
တတိုင္းေမႊးကယဥ္ေက်းသည္၊ ခြာညိဳပန္းစံုညီ၊
စိတ္ေအးၾကည္ႏူးပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ရွိသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဇလပ္တာ……………….ပင္လံုးညြတ္ေတာ႔မည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ [ဆရာေရႊတိုင္ညြန္႔သည္ ၎သီခ်င္းအလိုက္ကုိပင္ယူကာ စာသားေျပာင္း၍ `` ေရွးေရစက္ ´´ အမည္ျဖင့္ ေအ၀မ္းဓာတ္ျပားကုမၸဏီအတြက္ သီခ်င္းသစ္ေရးစပ္ကာ ျပည္လွေဖ၊ ေမရွင္တို႔ႏွင့္အသံသြင္းခဲ႔သည္] ။

မာတိကာ သို႔ .....