နဂါးနီ

(ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္
ရတနာ ခုနစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ ဒို႔အမ်ိဳးသား တုိင္းျပည္) ၂
မြဲတဲ့သူ လႉဒါန္းႏိုင္မည္ ေက်ာင္းေဆာက္ခါ ဘုရားပါတည္
ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႔ ရွင္ အစၥေဃာဏတို႔ မ တဲ့ကိန္းဆိုက္မည္

(က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေဘးရန္ကာဆီးမည္
လူမြဲေတြက မေႏွးေခတ္မီ သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္) ၂

ဒို႔ နဂါးနီ သိဒၶိတန္ခိုးနဲ႔ ဆင္းရဲသားတို႔ မၫႈိးၿပီ
အက်ိဳးထူးေပးေတာ့မယ္ တဲ့ ေခတ္သစ္ ထူေထာင္မည္
ေအးခ်မ္းသာယာစည္ ဒို႔ နဂါးနီ တန္ခုိးနဲ႔ အမ်ိဳးဂုဏ္တက္ေစမည္

(ေနေရးနဲ႔ စားေသာက္ေရးပါ မေႏွးေအာင္ပင္ ၾကံေဆာင္ရမည္
လူမြဲမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ၾကံေဆာင္မည္ ဒို႔ နဂါးနီ) ၂
ဘာသာေရာင္ သာသနာေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္မည္
ေကာင္းစားမယ္ ဒုိ႔ နဂါးနီ ေရႊမိုး ရြာမည္

(သိဒၶိအဖံုဖံု လံုျခံဳေစမည္ ေန႔စဥ္ဖုိမထိုးဘဲ အက်ိဳးေပးႏိုင္မည္) ၂
ျမန္မာျပည္ နဂါးနီတန္ခုိးရယ္ ေျမသွ်ိဳးပါလို႔ မိုးပ်ံႏိုင္မည္
မြဲတဲ့သူေတြ ေငြမရွားေအာင္လို႔ တုိးပြားဖုိ႔
ေဆာင္ရြက္ခါမွန္း ထြက္ရပ္လမ္း ျပမည္

မာတိကာ သို႔ .....