ပ်ိဳ႕သေဘာ

ေမာင္သိသေလာက္ကို ေျပာပါေမာင္ရယ္။
က်မအေပၚ၀ယ္ အျပစ္ျမင္ပါသလား ဟိုယခင္ အခ်စ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးခါစ
ရိုးျပာက်ေအာင္ ရည္ရြယ္မယ္၊ ၾကားေယာင္မိေသးေတာ႔တယ္၊
ေမာင္၀တၱရားေမာင္နားလည္ပါ ေမာင္ရယ္၊
ေမာင္႔တာ၀န္လဲ အခ်စ္ခိုင္ၿမဲေအာင္ရြယ္။
ေသာ္တာလမင္း ေဖာ္ကြာညတြင္း ေမွ်ာ္ကာတရင္းရည္မွန္းရြယ္၊
ငါ႔ျမင္း ငါစိုင္း ဘယ္တိုင္းေရာက္ေရာက္ ထင္တိုင္းေရာက္ရာလယ္၊
ၾကံဳရင္ခုေျပာ အကုန္အစင္ သူ႕သေဘာ ဘယ္လိုဘယ္အေရး ေမးကာရယ္၊
မွာလုိက္သူကေလး ပူေဆြးျဖစ္အင္ သူေျပးလုိ႔ ထင္ျမင္ေအာင္ရယ္၊
ဖိုးေရႊလမင္း အတြင္းမွာခ်င္ပါတယ္။
လြန္ေလၿပီးေရွး၀ယ္၊ ရာမဇာတ္ေတာ္ထဲကထြက္တဲ႔ သီဟိုေဆာင္
ဒႆမင္းလဲ ၾကားဘူးခဲ႔လိမ္႔မယ္၊ ဒီလုိဘဲ ေမာင္႔မွာ မွန္လိုမ်က္ႏွာမ်ားရွာမယ္၊
ကုိယ္႔တာ၀န္ လံုၿခံဳသူရယ္၊ မိန္းမသားကိုသူလားလားမွာ မညွာပါေပတယ္။
ခ်စ္ႀကိဳးဖြဲ႔ေႏွာင္ကာေရွာင္ခြာမယ္၊ ေမ႔အားသနားမညွာအားမနာတယ္၊
ညတိုင္း ေမာင္႔စိတ္ကူး ႐ႈးေတာ႔မယ္၊ မိန္းမသားအားထားမွီခုိရာသဖြယ္၊
ေယာက်္ားသား ေထာက္ထားရွာေပမယ္႔၊ ေမာင္႔တာ၀န္ ဆိုသင္႔တယ္။
လြန္ေလၿပီးေရွး၀ယ္ …… မညွာပါေပတယ္။
ယံုၾကည္မိတယ္၊ ေမာင္႔လုိလူ မင္းေယာက်္ားက
အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ သေဘာထားႀကီးလိမ္႔မယ္၊ အိုင္ျမင္ကြယ္၊
ေလာ္မာကာေျခေဆးေတာ႔ေမာင္ရယ္၊ မ်က္ႏွာမ်ားလိမ္႔မယ္၊
ရာသက္တိုင္ၿမဲခိုင္ပါေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုကုိသာ ေပါင္းဖက္ဖို႔ရြယ္၊
ေရွးတုန္းက ဟုိေခတ္၀ယ္၊ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ခ်စ္မယ္၊
ရိုးေျမက်က်ရြယ္၊ တာ၀န္သိတယ္။
လြန္ေလၿပီးေရွး၀ယ္………………………ပညွာပါေပတယ္။

မာတိကာ သို႔ .....