ခဏေလးမ်ား - ေလးျဖဴ

သတိေမ့သြားတဲ့ည ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
မင္းမွမင္း ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ဖြဲမီး ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ခဏေလးမ်ား ေရး - လင္းလင္း
ခရီးအဆံုးထေရး - လင္းလင္း
မေမ့ပစ္နဲ႔ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
သတၱိမရွိေတာ့ဘူး ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
သိခ်င္တယ္ ေရး - လင္းလင္း
ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
မေရရာဘူး ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္

မာတိကာ သို႔ .....