အိုးေ၀ေ၀

ကမၻာအတြင္း ထြန္းလင္းသာေပ၊ ေနမ်ိဳးေနမ်ိဳးေဆြ အိုးေ၀၊
ေအာင္ေစေၾကာင္းသြန္းေလာင္းေညာင္ေရ၊ ျမန္မာမ်ားတိုးပြားပါေစ၊
မွန္တာဆိုမည္ေမာင္ ၾကည္ေအာင္ေျပာမေလ၊ ေရႊေမတၱာသေဘာအစစ္နဲ႔ ခ်စ္တဲ႔သူေရ၊
အသံၾကားရင္ နားထဲမွာစြဲေစ ေနမ်ိဳးေဆြ။ အိုးေ၀ အုိးေ၀ ေ၀၊ အိုးေ၀ ေ၀ အိုးေ၀၊
သာယာခ်ိဳေအးေစ၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ၾကံေဆာင္ေရးသြင္းေပ၊ ေဒါင္းမင္းရာဇာမင္းေဆြ၊
ကမၻာဥိးကပင္လင္းေပ၊ ထိန္၀င္းပါလို႔ေန၊ သာယာခ်ိဳေအးေစ၊
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေရးသြင္းေပ၊ ဖုန္းေတာ္ေရာင္၊ တုိးေစ၊
အသက္ရာေက်ာ္ေရွ၊ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ပါေစ အုိးေ၀။
ေတာေျခၿမိဳင္အတြင္း သင္းနံ႔ထံုေလာင္း ပန္းေပါင္းေ၀ ဖိုးေမာင္ႏွံတြဲကာ ႏႊဲေပ်ာ္ၾကေပ၊
အုိးေ၀သံကိုၾကား နားထဲမွာ စြဲလို႔ေန၊ စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ႏူး ထူးတဲ႔စံုေျခ။
သံၿပိဳင္။ ။ (သိုက္ျမံဳနန္းမွာ ေအးခ်မ္းစြာ ကူးသန္းေပ်ာ္ေန ေဒါင္းမကေလးေတြ ေတးၾကဴးရင့္ေပ၊
ေရႊေတာင္ပံကို ျဖန္႔ခ်ီ ပါလို႔ေန၊ ညီညီညာညာ သာဆန္းၿဖိဳးတဲ႔ အိုးေ၀) ၂ ။
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မြန္ျမန္မာျပည္ တက္ေနအဆင္းတုိ႔ ၀င္းလုိ႔ေန၊
(က်က္သေရၿဖိဳးတဲ႔ ေဒါင္းအိုးေ၀၊ ဖုန္းေတာ္တိုးမယ္႔ ေဒါင္းအုိးေ၀) ၂ ၊
ေဆာင္ၾကာေဗြေအာင္ပါေစေရႊေမတၱာေတာ္ၾကည္ေအာင္ပ်ိဳေပးေ၀၊ အိုးေ၀ အိုးေ၀ ေ၀၊
အုိးေ၀ အုိးေ၀၊ ကုိယ္အမ်ိဳးသားတိုင္းေျပ၊ လြန္ေပါမ်ား စပါးဆန္ေရ၊
ပတၱျမားနဲ႔ စိန္ေရႊေငြ ထိန္လင္းလို႔ေန၊ ပ်ိဳစီးျဖန္းခဲ႔သေလ ဥေဒါင္းမင္း ပရိတ္ေတာ္ေရ၊
ေအာင္ဘိသိက္ ေအာင္ပါေစ၊ ထြန္းလင္းက်က္သေရ၊ ေဘးဘယာေ၀းေစ၊
ေတးစာေရးေပ၊ ေရႊတုိင္ညြန္႔ေရ၊ ဆန္းသစ္တဲ႔ဥာဏ္ေတြ၊ ပ်ိဳစီးျဖန္းခဲ႔သေလ၊
ဥေဒါင္းမင္ ပရိတ္ေတာ္ေရ၊ ေအာင္ဘိသိက္ ေအာင္ပါေစ၊ ထြန္းလင္းက်က္သေရ။
သံၿပိဳင္။ ။ (သိုက္ျမံဳနန္းမွာ………..သာဆန္းၿဖိဳးတဲ႔အုိးေ၀) ၂ ။

မာတိကာ သို႔ .....