ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္

ယံုၾကည္ေနမယ္ေနာ္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လို႔ရယ္
ခုိင္ခုိင္ျမဲမယ့္ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္ကို မက္ဆဲပဲ
တူညီေနမယ္ေနာ္ ဒီလိုဘ၀ရဲ႕ အခ်ိဳးအေကြ႕မ်ား အလယ္
ယံုၾကည္ထားတဲ့ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့

တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္နဲ႔အတူ
ၾကင္နာစြာ ခုိင္ျမဲ လက္တြဲထားမယ္
တို႔ႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္နဲ႔ အတူ
ထာ၀စဥ္ ယံုၾကည္ေနာ္ / တည္ေစေနာ္

ၾကင္နာေနမယ္ေနာ္ ခႏၶာေသြးေၾကာ အသက္ရွင္သေရြ႕ရယ္
ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္ကုိ မက္ဆဲပဲ
ပုိင္ဆုိင္ခ်င္တယ္ေနာ္ ရင္မွာ ေႏြးေထြးေမတၱာမ်ားရယ္
ေသခ်ာျခင္းနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့

မာတိကာ သို႔ .....