အဂၤုလိမာလ

အိမ္ေထာင္ညြတ္ကြင္း သံခ်ိဳင့္တြင္းမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ၾကတဲ႔ ဣိတၳိယမိန္းမတို႔သည္၊
ပဋိသေႏၶတည္ကုိယ္၀န္ေန၍ မေသြမုခ် ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္၊
ခရားမွေရသြန္သလို ၀န္ေလးလွတဲ႔ ဤဒုကၡမွျမတ္လွတဲ႔ ပရမံ ဧကန္ရတာ ညႊန္ျပခ်င္ပါသည္။
ေသာတိၳနာဂဗၻ၀ုဌာနံ၊ ယၪၨသာေဇတသခၤဏ၊ ေသာတိၳနာခ်မ္းသာစြာျဖင့္၊
ဂဗၻ၀ုဌာနံ မနာမက်င္ ကုိယ္၀န္ဖြားျမင္ျခင္းသည္၊ သခၤဏ ထိုခဏ၌၊
ယၪၨသာေဇတိ ၿပီးစီးႏိုင္ ေပသည္လို႔ ဤကဲ႔သို႔ ေစာသတၱပါရဂူသယမၻဴထြတ္ထား
သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မဇၩိမပ႑ာသ၌ ထုတ္ေဖာ္ညြန္ၾကား ေဟာထားေတာ္မူေလသည္။
သာ၀တၱိျပည္တိုင္းရာဇာဌာနီ၊ ေကာသလဘုရင္ ထီးျဖဴအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေတာ္မူသည္၊
ထိုစဥ္အခါမွာ သမၻာအရွိန္ၾကြပါတဲ႔ ဟိ ံသကကုိ သေႏၶတည္၊ ေသခ်ာစြာ ဇာတာ စစ္ေတာ႔ ညဥ့္ကာလကို မီ၊
ေကာင္းကင္ဒီပါ အာကာအားလံုး အုတ္အုတ္က်က္က်က္ညံညံစီစီ၊
ေျမငလ်င္ ေတာ္လဲကာတခဲနက္ေတာ့သည္၊ အတိတ္နိမိတ္ေတြအထူးပင္ ဖန္လာသည္၊
မိခင္မႏၱာနီ အသြင္မ႐ႈမ၀တဲ႔ အဂၤုလိကို ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။
ငယ္မည္ ဟိ ံသကတဲ႔ အဂၤုလိမာလသည္၊ လူလားေျမာက္ပါလို႔ အရြယ္ေရာက္တဲ႔ အခ်ိန္ခါမီ၊
တကၠသီလံဆရာထံ အပ္ႏွံေလေတာ့သည္၊ ပညာေတြစံုလင္ျပန္ေတာ႔ ဟိ ံသကခမ်ာကို မနာလိုၾကသည္၊
အေပါင္းအေဖာ္ေတြစံုညီ၊ ဆရာသခင္ၾကင္သက္ထားနဲ႔ မွားယြင္းၾကတယ္လို႔
ဤကဲ႔သို႔ လိမ္ဥာဏ္ေႏွာက္ကာ တင္ေလွ်ာက္ၾကျပန္သည္၊ မယားထိျပန္ေတာ႔ မခ်ိေအာင္နာလွသည္၊
တပည့္ကုိေသေစရန္ဥာဏ္အေျခတမ်ိဳးနဲ႔ လွံအရွည္ထိုးလို႔ လက္ညႈိးတစ္ေထာင္ ရေအာင္ျဖတ္ခိုင္းသည္။
ဆရာ႔စကားကို ေသြမဖယ္သပ၊ ေျမ၀ယ္မက်ေအာင္ သူနားစိုက္ခဲ႔ၿပီ၊ အားတိုက္ပင္ၾကံစည္၊
လူျမင္တုိင္း ညာလက္ညိႈးကုိ ထုိးျဖတ္ေတာ့သည္၊ ရြာႀကီးရြာငယ္ အေျခပ်က္လုိ႔
အသက္ေဘးေၾကာင့္ ေျပးခဲ႔ရေလၿပီ၊ ထီးဘုရင္မွာ တပ္ခ်ီထြက္၍ လက္ရဖမး္ေတာ့သည္၊ ေမြးမိခင္မႏၱာနီ၊
သားအသက္ကို ေသမွာႏွေျမာလို႔ (ဇာလီယၿမိဳင္ေတာတန္းဆီ) ၂ ၊ လွမ္းခဲ႔ပါၿပီ၊ ပန္းႏြဲ႕ရွာသည္၊
အဂၤုလိမာလသည္ တေထာင္ေသာ လက္ၫိႈးမွာ တေခ်ာင္းသာလိုေတာ့သည္။
ေအာ္ ေက်းဇူးရွင္ ေခါင္းသနင္းနဲ႔ ပက္ပင္းပါဆံု႔လို႔ ၿမိဳင္ကနက္မွာ အခက္ႀကံဳေလၿပီ၊
ဟင္ မိခင္ေလေသာ ဘာေလေသာလို႔ ေက်ာကမၿဖံု ေတာရဂံု တြင္း၀ယ္ ဓားပိုက္ကာ တအားလိုက္ေလၿပီ။
ထြတ္ဖုန္းေခါင္ ပရေမ သံုးလူ႕ေဆြသည္၊ မဟာကရုဏာေမွ်ာ္စိတ္ေတာ္ေျခြ၍ ေဇတ၀န္၀ိဟာျမတ္မွာ
သမၼာပတ္ႏွင့္ တတ္အပ္ျမင္ေလသည္၊ အဂၤုလိမာလဟိ ံသက ထိုသူသည္၊
ေမြးသမိခင္ပၪၥာနန္ေၾကာင့္ နိဗၺါန္ေ၀းေခ်ေတာ့သည္၊ အႏိမဘ၀ိကာမွန္ေပေသာေၾကာင့္
ေစာဗုဒၶပရေမအရွင္သည္ ဧဟိဘိကၡဳေခၚေတာ္မူသည္၊ ၾကည္ညိဳစရာပ
အဂၤုလိမေထရ္ တန္ခိုးေတာ္ေတေဇာေတြးေမွ်ာ္ၾကည့္ေတာ့ အေတာဟံဘဂိနိအစရွိသည့္
ဤမႏၱာန္သည္ အေမြးလြယ္ အဖြားလြယ္တယ္ ဘုရားတကယ္ ေဟာသည္၊ မေနာစိတ္ကယံုၾကည္၊
မၾကည္ေအာင္ေတးကို ေရႊတိုင္ညြန္႔က စီေရးလိုက္ပါသည္။

မာတိကာ သို႔ .....