နား

မင္းငါ႔ကို မုန္းၿပီလား မုန္းရင္ ငါ႔ကို ျပန္ အေၾကာင္းၾကား
အား ... ဟာ ... အား ... ဟာ ...

မင္းငါ႔ကုိ ေမ့ၿပီလား ေမ့ရင္ ငါ႔ကို ျပန္ အေၾကာင္းၾကား
အား ... ဟာ ... အား ... ဟာ ...

ခ်စ္ခဲ့တာ ဟုတ္ရဲ႕လား ငါ႔ကုိ အမွန္တိုင္း ေျပာစမ္းကြာ
အား ... ဟာ ... အား ... ဟာ ...

တစ္ဖက္သတ္ ဆန္ခဲ့ရဲ႕လား ငါ႔ကုိယ္ ငါလည္း မသိေတာ့ပါ
အား ... ဟာ ... အား ... ဟာ ...

မင္းစိတ္ႀကိဳက္ ငါ မလုပ္တတ္ေတာ့ပါ အားလံုး နားထား နား

မာတိကာ သို႔ .....