ရွိေနမယ္

အို ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား တကယ္ နီးနီးေလး ရွိလ်က္နဲ႔
၀င္လာမယ္ ၀မ္းနည္းမႈေတြ ေမွ်ာ္မေနလည္း ႀကံဳမယ္

ဒီလုိပဲေပါ႔ အလြမ္းအေဆြးမ်ားဟာ
ေ၀ဒနာ အလြမ္းအေဆြးမ်ားဆိုတာ ေပ်ာ္စရာေတြ ခုိးယူသြား

ကဲ ငိုမေနနဲ႔ေတာ့ အေရးမႀကီးသလို ထားလိုက္
အခက္အခဲေတြ ေမ့လိုက္ၾကာလာရင္ ႐ူးမယ္ မေတြးနဲ႔

အ႐ႈံ႔းေတြကို သတိရ ေနမလား
အ႐ႈံးေတြကို ခံစားေနမလား
တစ္ခါ ငိုခ်င္တုိင္း ငါ မင္းရဲ႕ အနားမွာ
ငါမင္းရဲ႕ အနားမွာ အတူတူ ရိွေနမွာ
ငါမင္းေလးရဲ႕အနား အတူတူရွိခ်င္သား

လူဟာ လိုအပ္ျခင္းနဲ႔ အျမဲတမ္း ရွိေနမယ္
ကိုယ္သေဘာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ညီခ်င္လည္း ညီမယ္

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....