မင္းခမ္းမင္းနား

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆက္ မဟာ၀င္သည္၊ အတိတ္ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ကမၻာတြင္သည္၊
ဘယ္ရာဇာပင္မစံျမန္း မန္းေရႊၿမိဳ႕ျပည္၊ သံုးသိန္းသံုးေသာင္းကိုးေထာင္ငယ္
ေရွးအတိတ္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ အကုိးအကားတင္သည္၊
အုတ္က်စ္ေက်ာ္ေအး မႏၱေလး ေနျပည္၊ ေလးဆယ္ရွစ္ေဆာင္
ဘုန္းေရာင္မဆံုးေအာင္၊ က်ံဳးေတာ္ပတ္လည္၊ မင္းမဲ႔တိုင္းျပည္
နန္းေတာ္တစ္ခုသာ ႐ႈစရာက်န္ပါေတာ႔သည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ေမာ္ကြန္းတည္ကာႀကိဳ႕တဲ႔ ေရႊမန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ရတနာပံုတည္၊
ျမန္မာဂုဏ္ရည္၊ ဘုန္းေတာ္ရွင္ က်ံဳးေတာ္တြင္ ေရကင္းေမာင္းလွည့္လည္။
နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္၊ နန္းေတာ္စမုတ္ခံ ထုတ္ျပန္ေရြးျခယ္လွယ္ျပသည္၊
မၾကည္ေအာင္ မိခင္ဘခင္ဘိုးေအဘြားေအမွီခဲ႔သည္၊ စီးက်မ်က္ရည္၊
ေရႊနန္းေတာ္တိုင္ကိုသာမွီခါေမွ်ာ္မိသည္၊
ေရနာရီေရႊဗဟိုရ္စည္သံ မၾကည္ေအာင္ေပ်ာ္မိသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ေမာ္ကြန္းတည္ကာ…………………ေရကင္းေမာင္းလွည့္လည္။
(ေသလဠ ဆယ္ေျခာက္ျပည္ေထာင္ - ရေခါင္ကတည္၊
ေတြးလို႔မဆံုး ကုန္းေဘာင္ဆက္ကို ေအာက္ေမ႔သည္) ၂ ၊
အုိ ေ၀စီစီအံု႔မႈိင္းရီ၊ ျမင္႔မိုရ္စၾကာ၀ဠာထက္အာကာအရိေမေတၱယ်
အေလာင္းေတာ္အေၾကာင္းေမွ်ာ္႐ႈမိသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ေမာ္ကြန္းတည္ကာ……………..ေရကင္းေမာင္းလွည့္လည္။
ၾကာေလေဆြးေလ ေတြးေလလြမ္းသည္၊ ေတာင္ကၽြန္းဒကၡိဏ
မဟာဇဗၺဴတည္၊ မၫိႈးပါ မ်ိဳးျမန္မာတိုင္းျပည္။

မာတိကာ သို႔ .....