မွန္တာေျပာရင္ သစၥာ

မွန္ရာကိုေျပာရင္ ဘ၀ အဆက္ဆက္ မင္းနဲ႔ ေပါင္းရပါေစ
အခ်စ္ဆံုးရယ္ မင္းကလြဲလို႔ ဖြဲနဲ႔ဆန္ကြဲထင္တယ္ လုိရာယူေတာ့ေလ
ေပးခဲ့ၾကလည္း ၿပဳံးလို႔ေခါင္းခါမယ္ အခ်စ္ဆံုးရယ္ မင္းကလြဲလို႔
ဘာမွ မမက္ပါတယ္

ကုိယ့္ရဲ႕ နံေဘးမွာ မင္းရွိခဲ့ရင္ ေလာကႀကီးဟာ ၿပီးျပည့္စံုပါတယ္
မင္းကလြဲလို႔ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ တျခား မိန္းကေလးေတြ လံုး၀မရွိႏုိင္တယ္
မင္းကလြဲလို႔ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ တျခား မိန္းကေလးေတြ လံုး၀မရွိႏိုင္တယ္
ကုိယ့္ရဲ႕နားေဘးနား မင္းရွိခဲ့ရင္ ေလာကႀကီးဟာ ၿပီးျပည့္စံုပါတယ္

ယံုၾကည္ပါေတာ့ကြယ္ မင္းနဲ႔ခြဲလို႔ ဘယ္မွ မသြားႏိုင္တယ္
အခ်စ္ဆံုးရယ္ မင္းကလြဲလို႔ ဘယ္သူ႔မွ မခ်စ္ႏုိင္တယ္

ကုိယ့္ရဲ႕ နံေဘးနား ၿပီးျပည့္စံုတယ္
ယံုၾကည္ပါေတာ့ကြယ္ ဘာမွ မ မက္ပါတယ္

မာတိကာ သို႔ .....