လြန္ဆန္ဖုိ႔ မေအာင္ျမင္ဘူး

ငါ စိတ္တိုင္းက် ငါ႔ကားနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ ႏွင္ေမာင္း ဘ၀လမ္းထဲ
တိမ္လို ရြက္လြင့္ ေပါ႔ပါးဆဲ ငါ မတြယ္ၿငိဘူး အခ်စ္ႀကိဳးနဲ႔

ရင္ခုန္ျခင္းရဲ႕ အေကြ႕လမ္းထဲ ငါ ဘယ္လုိ ကၽြံၿပီး ၀င္မိခဲ့
ၾကင္နာျခင္း အျပည့္ ႏြံေတာထဲ အလုိလုိ ၀င္တုိးနစ္မြန္းခဲ့

ငါ ျပန္ၾကည့္မွ တစ္ကိုယ္လံုး နစ္ျမဳတ္ခဲ့ၿပီ

အခ်စ္စိတ္ လြန္ဆန္ဖို႔ မေအာင္ျမင္ဘူး ျပန္ ႏႈတ္မရ အခ်စ္ဆူး

ငါစိတ္တုိင္းက် ငါ႔ကားနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ ႏွင္ေမာင္း ဘ၀လမ္းထဲ
ၾကင္နာျခင္း အျပည့္ ႏြံေတာထဲ အလုိလုိ ၀င္တုိး နစ္မြန္းခဲ့

မၿငိဳျငင္ဘူး ဒီ ဘ၀ႀကီး လိုရင္ မင္းယူ ႀကိဳက္သလို
ပူေလာင္လည္း ဒီ အခ်စ္မီး ငါ ၀င္တုိး ဖလံပိုးမ်ားလို

အခ်စ္စိတ္ လြန္ဆန္ဖုိ႔ မေအာင္ျမင္ဘူး ျပန္ ႏႈတ္မရ အခ်စ္ဆူး
မီးထဲ ပူေလာင္လည္း ေပ်ာ္၀င္မိ ဇြတ္ တုိးၿပီး ခ်စ္မိ
အခ်စ္စိတ္ အ႐ူးစိတ္ အခ်စ္စိတ္ ဇြတ္ ခ်စ္မိ
အခ်စ္စိတ္ လြန္ဆန္ဖို႔ မေအာင္ျမင္ဘူး ျပန္ ႏႈတ္မရ အခ်စ္ဆူး

မာတိကာ သို႔ .....