စိတ္အနာ

စိတ္အနာ ငါ့စိတ္မွာ အနာရခဲ့တာ
ဘာနဲ႔မွကုစားမရပါ ေလႏွင္ရာေျခဦးတည့္ရာ
အတိတ္မွာေအာင္ပြဲဆိုတာ မ႐ွိခဲ့ပါ
က်႐ံႈးျခင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားသာ ငါနဲ႔အၿမဲအတူ႐ွိတတ္တာ
ဗလာဘ၀မို႔ တန္ဖိုးမဲ့ေနၿပီလား
တစ္ေန႔ေန႔မွာတစ္ေနရာစာ ငါရႏိုင္မလား
ရင္ခုန္ျခင္းနဲ႔ ဒီဘ၀တမ္းတရင္းငါ
အႀကိမ္ႀကိမ္လႊတ္ခ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ္မက္မ်ား စိတ္ကူးခ်ိတ္မွာ
တစ္စံုတစ္ရာလာၿငိေနမလား ငါေစာင့္စားခဲ့
အခ်ိန္မ်ား ျပန္ရလိုက္တဲ့အရာ...ဒီစိတ္အနာ
ငါ့ဘ၀ဟာ ခ်ဳပ္႐ိုးျပတ္ခါအနာဂတ္အပ်က္
အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းသာ ပံုမွန္ငါလည္ပတ္ဆဲပါ
ဖိတ္စာဒုကၡဆီက ေရာက္ေရာက္လာ ငါႀကိဳးစားတာ
မထူးေတာ့ပါ မမွီတဲ့အသီးကို မခူးေတာ့ပါ
သုည တစ္လီ သုည
သုည ႏွစ္လီ သုည
သုည ငါးလီ သုည
ဘာနဲ႔ေျမွာက္ေျမွာက္ သုည သုည...

မာတိကာ သို႔ .....