ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး

စကားတစ္ခြန္းကို အခါခါ မေျပာခ်င္စမ္းနဲ႔
နားကြဲမယ္ ေတာ္ပါေတာ့ နင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး မေျပာနဲ႔
မင္းေရွ႕မွာ ထားဖူးသမွ် ရည္းစားေတြ အကုန္ျဖတ္ၿပီးၿပီ
မင္းသိေအာင္ အႀကိမ္တစ္ရာမက ငါ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ

မင္းရဲ႕ ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ငါ႐ိုက္ခြဲ ပစ္မိေတာ့မယ္
မင္းရဲ႕ ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ေတာ္ပါၿပီ နားၿငီးသြားၿပီ

ဇာတ္လမ္းေဟာင္းကုိ အခါခါ အသက္ျပန္ မသြင္းနဲ႔
ေနာက္ထပ္တစ္ခါ အႏိုင္မယူနဲ႔ ဒီ ရက္လြန္ေနတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔
အလုပ္ပ်က္ ႐ႈပ္ယွက္ နားၿငီးတယ္ ဒီဇာတ္လမ္းေတြ
ခလုတ္ပိတ္ ထားလိုက္ မင္းရဲ႕ ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး

မာတိကာ သို႔ .....