လြမ္းေနတုန္း အိပ္မက္

အိပ္မက္ညဆက္ မက္တဲ့အခါ ငါေလ မင္းန႔ဲ ေတြ႕ခ်င္လာ
ႏုိးထခဲ့သည့္ မနက္ေရာက္တုိင္း သတိရမိလို႔ မ်က္ရည္၀ုိင္း
အုိး ... မင္း မရွိတဲ့ေန႔မ်ား တုိ႔ အခ်စ္မွာ အမုန္းမီး
ရင္မွာ ဘယ္သူ စေမႊးတယ္ ဟိုအရင္ အခ်ိန္ေတြမွာ
ငါေလ မျမင္ႏိုင္တယ္ အခုေတာ့ တို႔ေတြ ေ၀းၾကၿပီ Yeah ....

ငါလြမ္းေနတုန္း အိပ္မက္ ဒီခ်ိန္ မင္းဘယ္ဆီမွာ
အုိ ဟုိအရင္လို ငါ႔အနား တုိးလို႔ စကားေလးေျပာတဲ့အခါ /
တုိးလို႔ အနမ္းေလး ေပးတဲ့အခါ လႈိက္ခုန္ေမာ အိပ္မက္
ငါ ငိုခ်င္လာတယ္ / ငါ ငိုေနပါတယ္ ဒါေတြ မင္းသိေစေတာ့ မင္းအခ်စ္ကလြဲ
ဘာမွ မလိုခ်င္တယ္ / ခဲ့ အခ်ိန္လြန္/အခါလြန္ ေနာင္တနဲ႔ အလြမ္းမ်ား

ေနာက္ဆံုးလမ္းေလးမ်ား ထက္မွာ ငါ မင္းရဲ႕ အနားမွာ ထုိင္
ငါလြန္တာ ၀န္ခံမိ မင္းက ငါ႔ကို ခြင့္လႊတ္သည္
တုိ႔ရဲ႕ အတိတ္ကို ေနာက္ကိုလွည့္ ျပင္ဆင္ခ်င္ခဲ့သည္
ၿပီးဆံုးတဲ့ အတိတ္ကို ေျပာင္းလဲခြင့္ မရွိ
အခုေတာ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ အေ၀းႀကီး ေ၀းၾကၿပီ

ေ၀းၿပီလို႔ဆုိလည္း မေျပာင္းဘူး အလြမ္း ငါ႔ရင္ထဲ လာၾကည့္
အို ပူေႏြးကာ က်န္ ေမ့ၿပီလို႔ ဆုိလည္း မေဟာင္းဘူး ေပါ႔
တုိ႔ ဆံုေတြ႕ႏိုင္မလား အို ... အတူ တစ္ေန႔ေတာ့ျပန္ တစ္ေန႔ေတာ့ ျပန္

မာတိကာ သို႔ .....