သံုးေရြ႕လယ္

ဗဟိုနဂရာမွာျဖင့္ မဆိုၾကာျမင့္ အို သာတင့္ ဆံုးရယ္က သံုးေရြ႕လယ္၊
မုန္းေပမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လဲ ေအာ္မွားတာေပါ႔၊ ေခတ္ႀကီးေျပာင္းလဲေနာင္စပါယ္ရွယ္၊
နန္းေတာ္ေရွ႕ စာတန္း ဆန္းတာေတြေရြးပါလို႔ ေရးေနတယ္၊ ကေလးေတြကြယ္၊
သာလို႔ ေ၀းၾကတာေပါ႔ၾကာဆို ေရးေပးပါဆို ေရးေပး
စကားအေသးနဲ႔ေရးမွ အားလံုး နားလည္မယ္။
မုန္းေပမယ္၊ စခန္းမကြာလွပါဘူး သံုးေရြ႕လယ္ဆို ထိုနန္၊
ဘမရာသန မွာေတာ့ ခန္းၾကာၾကြ (ေဆာင္ေဆာင္ေဗြ၀ယ္) ၂ ၊
ေထာင္ေရာင္ေနကမွ အဖိုးတန္တာမလြဲ အဖ ေမာင္ေမာင္ေဘတို႔ရဲ႕ အရိုးခံပါဘဲ ႏွလံုးေမြ႕စဖြယ္။
ထံုးဓေလ့သြယ္၊ (သံုးေရြ႕လယ္) ၂ ၀ယ္၊ အုိ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ေရွ႕၀ယ္၊
ကရပါတဲ႔ မင္းသမီးစံုအလယ္၊ သီခ်င္းႀကီးကမွ ဂုဏ္ထည္ပါတယ္၊
အဲဒီအခါ၀ယ္၊ ဆရာဇံ ဆရာေဘႀကီးတို႔က သိုင္းနဲ႔ က်ိဳင္းနဲ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႕ကာရယ္၊ ျမင္ေစခ်င္တယ္၊
ေရႊနန္းေတာ္မွာ ကၾကတာကြယ္၊ မၾကည္ေအာင္ ျမင္ခ်င္လြန္းလို႔ လြမ္းပါဘိကြယ္၊
ညြန္းဇာတိႏြယ္၊ ပန္းၿမိဳင္လယ္ဆိုတာ ခုလို က အားလံုးျပန္ၾကလိမ္႔မယ္။
ဟယ္ ရွက္တယ္ ဘယ့္ႏွယ္၊ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္သဘင္ကုိ၊ ပစ္မကြယ္၊ ထင္သလုိ ျဖစ္တယ္၊
အရင္လိုျဖင့္ ေခတ္မလယ္၊ (ပစ္မယ္) ၂၊ ဆိုဆုိၿပီးေတာ့ ထမင္းေရးအတြက္ကြယ္
သီခ်င္းကေလးနဲ႔ ဖက္ရျပန္တယ္၊ (ၾကည္ေအာင္ဆိုစမ္းမယ္) ၂ ၊
ဆန္းျပန္ပါေပတယ္ (နန္းဆန္ပါေပတယ္) ၂ ၊ ဆန္းျပန္ပါေပတယ္၊
ကာလတီးလံုးသာဆိုတယ္၊ သီခ်င္းႀကီးထဲက လြဲႏိုင္ခဲပါတယ္။ ပံုပမာစံုသာၿမိဳင္လယ္၊
သဘင္ရယ္ ခင္တယ္၊ ၾကည္ေအာင္ရယ္၊ ေကာင္းလြန္းလုိ႔ဆိုေစခ်င္ ဆုိေစခ်င္တယ္၊
ဆိုဆို ဆရာရဲ႕ (သူျငင္း) ၂ မွန္ပါေပတယ္၊ ျငင္းေပလိမ့္မယ္၊ တင္းေပလိမ့္မယ္၊
မင္းမွန္ပါေပတယ္၊ ျငင္းေပလိမ့္မယ္၊ တင္းေပလိမ့္မယ္။
ဟိုအခါတံုး၀ယ္၊ တီးတဲဗံုရွည္ ဆိုင္းေတြစိုင္းေတြ မေပၚခင္ကကြယ္ တီးၾကအံုးမယ္ျမင္ေသးတယ္၊
(ေရးအုိးႀကီးေလာက္ရွိေပလိမ့္မယ္၊ စဥ့္အိုးႀကီးေလာက္ႀကီးေပလိမ့္မယ္) ၂ ၊
(ဗံုရွည္ႀကီးလို႔ ေခၚပါတယ္၊ တီးမွၿပီးရတယ္) ၂ ၊
သေျပပန္းပင္ကုိ ၀ိုင္းလို႔ ကတယ္၊ ဇာတ္သမားဟန္ေတြျပခ်င္ေသးတယ္၊
ထမီစြန္ေတာင္ဆြဲလို႔ ကရတယ္၊ (အေရာင္တင္မျခယ္၊ နကိုလွပါတယ္) ၂ ၊
အဲဒါမွ ဒါမွ အာဂသဘင္သည္ ေရွးေခတ္ေဟာင္းကို ေအာက္ေမ့ပါေတာ့တယ္။

မာတိကာ သို႔ .....