ေအာင္ဗလအလြမ္းေျပ

ပ်ဳိၾကည္ေအာင္ေတြးမိပါတယ္၊ ပထမ အရြယ္က တကယ္က်မငယ္ငယ္ကရယ္၊
ဆရာဆိုေအာင္ဗလဆိုရာကရာ၀ယ္ အရိပ္ျပလို႕ အေရာင္ထင္ဖြယ္၊
မိန္းမထက္ေတာင္ မူပါေသးတယ္၊ ေတာျမဳိင္လမ္းေပၚ ထမ္းေခၚအံုးကြယ္၊
ဟိုေ႐ွ႕ဆီ၀ယ္သခင္ရယ္၊ တိုးအံုး တိုးအံုးမွာလား မိုးဆံုးလားရ (ေအာင္ေအာင္တမယ္) ၂၊
ေျမဆံုးလားရ (ေမာင္ေမာင္ရယ္) ၂၊ ေျခသလံုးေတာ္ရယ္နာက်င္ဘြယ္၊
ေငြသလံုးေတာ္ရယ္နာက်င္ဘြယ္၊ အို ဆိုင္းကာသုတ္တဲ့ေမာင္ဖုန္းရယ္၊ ဆိုင္းလွဲ႕ပါအံုးကြယ္၊
တကယ္ မဖယ္ဆိုင္းလွဲ႕ပါအံုးကြယ္၊ ေဟမာေၾကာ့ ေခြကာေလ်ာ့ ေျခနာသေတာ့လို႕ေျပာတာေတြရယ္၊
ဒါေတြရယ္သခင္ရဲ႕လင္ရဲ႕ ၾကင္မကြယ့္ တမင္ဖြဲ႕႐ွာ အဲဒါေတြကို ျမင္ျပန္ပါတယ္။
လင္ခ်စ္တဲ့ တသာကီလင္ၾကိဳက္တဲ့တသာကီ၊ တိုင္းေလးဌာနီေ၀းကြာခဲ့ျပီ၊
လင္ခ်စ္ါပ္တဲ့တသာကီ၊ လင္ၾကိဳက္ပါသဲ့ တသာကီ၊ တိုင္းေလးဌာနီ ေ၀းကြာခဲ့ျပီ၊
ဘယ္ဆီ၀ယ္ ေရႊျပည္ၾကီးနီးရပါေတာ့မယ္၊ ( [ဖုန္းေလးမွ] ေမာင့္မဟာႏြယ/ကိုေတာ္မဟာႏြယ္္) ၂၊
ေ၀ဟင္လမ္း၀ယ္၊ ေဖတင္ထမ္းကြယ္၊ ေယာက်္ားသယ္၊ ေအာ္ေနာက္မ်ား၀ယ္၊
သူ႕ေျခအမိုက္ကို က်မအမွီခလို႕ရတယ္၊ တခင္ရဲ႕ၾကင္မကြဲ႕တမင္ဖြဲ႕႐ွာ အဲ ဒါေတြကို ျမင္ျပန္ပါတယ္။
ေတာ ေတာ ေတာမတီစြယ္၊ ေဇာ ေဇာေဇာကလဲၾကည္ျပန္တယ္၊ ေတာ ေတာ ေတာကမတီစြယ္၊
ေမာ ေမာ ေမာေမာလွျပီကြယ္၊ ဖ၀ါးေျခေတာ္ ေသြးဥစီတယ္၊ အမိေတာ့ျဖင့္ မလိုက္ႏိုင္ဘူးကြယ္၊
ဖ၀ါးေျခေတာ္ေသြးဥစီပါတယ္၊အမိေတာ့ျဖင့္ မလိုက္ႏိုင္ပါဘူးကြယ္။
(ပ်ဳိ ၾကည္ေအာင္ ယခုယိုင္ပင္ ေစ့ေစ့ေတြးေတာ့မွတ္မိေသးပါတယ္) ၂၊
ျမိဳင္၀နာလယ္ ထမီစြန္ေတာင္ဆြဲကာ သြားရင္းတပါးလင္သယ္ မသနားရင္ကြယ္
ေဟာဒီ က်ားဆင္ အလယ္ခင္ေအာင္ေနရစ္မယ္၊ ျမိဳင္၀နာလယ္
ထမီစြန္ေတာင္ဆြဲကာသြားရင္တပါးလင္သယ္၊မသနားရင္ကြယ္၊
က်ားဆင္လယ္ ထားရင္ကြယ္၊ ခင္ေအာင္ေနရစ္မယ္၊
(ၾကာၾကာသြယ္ ကို/ခင္ ေအာင္ဗလကႏြဲ႕ခဲ႔တာမ်ားရယ္၊ အလယ္လယ္လယ္) ၂ ၊
ကိုယ္ေတာ္ ေမာင္ေမာင္သခင္ ၾကင္နာအံုးကြယ္။
(ဦး/ကို ေအာင္ဗလရဲ႕ အမူအယာေတြရယ္ ခုကာလထက္ ႏြဲ႕တယ္ ႏြဲ႕တယ္) ၂ ၊
မာယာေဆာင္ အပလိန္းရယ္ အနႏၱ သတင္း၏ဂုဏ္ေဆာင္ဘြယ္၊ စံုေအာင္လဲ သိေပတယ္၊
ေအာ္ ဖ၀ါးေျခေထာက္နာသတဲ႔ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ တိုင္းေက်ာ္ျပည္ေက်ာ္ရယ္၊
ညႊန္းပဏာတင္ဘြယ္၊ ကုိေအာင္ဗလကဥာဏ္စြမ္းထက္၊ အရာရာမ်ိဳးမွာ စံထားဘြယ္) ၂ ၊
(သဘင္ေျမ၀ိုင္းကုိ မစိုင္းပယ္ကာရယ္) ၂ ၊ ေအာ္ ေခတ္နဲ႔လိုက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ၿပီးေတာ႔
ကပံုတနည္းဇာတ္ႀကီး ဓာတ္မီးနဲ႔သြယ္၊ တမ်ိဳးဘဲဆန္းေအာင္ အဆင့္အတန္းလဲ ျမွင့္ေတာ္မူပါတယ္။

မာတိကာ သို႔ .....