ဗဟိုစည္

ေရႊဗဟိုစည္သံမ်ားကုိ မၾကားရတာၾကာေလၿပီ ေလးလရာသီ၊
တိုင္းဌာနီမဟုတ္ခဲ႔ပါၿပီမို႔ ၾကက္သံကို ဗဟိုျပရတယ္ကြယ္ ေတာသူတို႔ဆီ၊
(ဟိုးေရွးျမန္မာ႔နရီ၊ ပ်ိဳေတြးရျပန္ပါသည္၊ ခ်ိဳေအးလွတဲ႔ ဗဟိုစည္၊
ေနႏွယ္ထင္ရွား ဖုန္းေရာင္ပင္ပြားျခားခဲ႔သည္) ၂ ၊
(ျမန္မာမ်ားရွင္ဘုရင္ ရာဇပလႅင္ဆီ၊ မွတ္သားေနနရီ ေရႊဗဟိုစည္) ၂ ၊
ရီရီၾကားခ်င္ပါသည္၊ ေရႊဘ၀င္လြမ္းစေပၚသည္၊ ပ်ိဳတအားငယ္မယ္႔
ကြယ္ခဲ႔တာၾကာေလၿပီ၊ ေရွးရိုးစဥ္မပ်က္ ျမန္မာ႔က်က္သေရ တုိ႔ျပည္ တုိ႔ဗဟိုစည္။
ယာဥ္ဓရာပတ္ကာ၀ိုင္းတယ္၊ တိုင္းေလးဌာနီေရႊဘံုသီဟာနန္း
သံေငြေမာင္းသည္ ကြယ္ရွင္းသည္၊ မင္း မင္း တရားရွိစဥ္က
အတည္ေရႊဗဟိုစည္ျမည္သံကို ၾကားခ်င္၍သာ ပ်ိဳခင္ခင္ရီ
ယေန႔တိုင္ေအာင္မေမ႔ႏိုင္ပါေတာ႔သည္၊ တအားငယ္မယ္႔ ကြယ္ခဲ႔တာၾကာေလၿပီ
ေရွး႐ိုးစဥ္မပ်က္ ျမန္႔မာက်က္သေရ တို႔ျပည္ တို႔ဗဟိုစည္။
(ျမန္မာတို႔ျပည္ ရတနာပံုျပည္၊ ထီးနန္းရိပ္ရာ စိုးစံစဥ္က) ၂ ၊
(နရီမွဴးဟန္ခ်ီ ျမည္ၾကဴးျပန္သည္) ၂
နန္းစင္ျမင့္ေဆာင္ေတာ္ေပၚဆီ ေမွ်ာ္ကာမွန္းဆ ပ်ိဳလြမ္းရပါသည္၊
(ဘံုေရႊနန္းနဲ႔ကြာၿပီ ဂုဏ္သေရမွာ ႏြမ္းခဲ႔ပါသည္) ၂ ၊
ေတြးေဆြးရသည္၊ လြမ္းရန္သြယ္နဲ႔ ကြယ္ခဲ႔ေလၿပီ၊
ေရွး႐ိုးစဥ္မပ်က္ ျမန္႔မာက်က္သေရ တုိ႔ျပည္ တို႔ဗဟိုစည္။
က်က္မ်က္ရည္ေတြဆင္း ပ်ိဳမရႊင္ႏိုင္ပါေပသည္၊
ေန႔ညတိုင္းေတြးေလတိုင္းေတာ႔ မၾကည္၊ ေၾကာင္းသနစ္ကုိ ပ်ိဳလွစ္မိၿပီ၊
ပတ္သံတာရွည္ ေနနရီၾကားစမ္းခ်င္လွ ေရႊဗဟိုစည္၊
ေရွးေခတ္နဲ႔ ခုအခါမတူေတာ႔သည္၊ တအားငယ္မယ္႔ ကြယ္ခဲ႔တာၾကာေလၿပီ၊
ေရွး႐ိုးစဥ္မပ်က္ ျမန္႔မာက်က္သေရ တုိ႔ျပည္ တို႔ဗဟိုစည္။

မာတိကာ သို႔ .....