၀ွပ္ဆုိတာဘာလဲ

ရွင္ေျပာတာေတြကို ပ်ိဳနားမလည္၊ အဟုတ္နားမလည္လို႔ (ေမး) ၃ ရတယ္၊
၀ွပ္ဆုိတာ ဘာလဲေမာင္ရယ္၊ သူေျပာတာလဲ ဒါလဲေ၀႔လယ္လယ္၊
[ျမန္မာစကားေတြ (ေမ႔ကုန္ၿပီလားကြယ္) ၂ ေျပာစမ္းပါေမာင္ရယ္၊
ရွင္ေျပာ အဟုတ္ကုိနားမလည္၊ က်ဳပ္ကိုမ်ားတကယ္၊ အတင္းေျပာတယ္ထင္တယ္] ၂
ေတာ္ပါေပကြယ္ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔က်မကို ညာတာရယ္၊ အရာရာ၀ယ္တကယ္၊
ေအာက္က်ခံေပါင္ ၾကည္ေအာင္ပ်ိဳသင္မယ္။
သည္မွာေလ ဒဗလ်ဴ (W) အိပ္ခ်္ (H) ေအ (A) တီ (T) ၀ွပ္ (WHAT) ဆိုတာ
ဘာလဲေမာင္ရယ္၊ မွန္တာေသခ်ာေအာင္ (ေျပာစမ္းပါကြယ္) ၃ ၊
ေမာင္ရယ္ ဘာလဲတဲ႔ကြယ္၊ စကားေျပာေ၀႔လယ္လယ္။
(ကုမၼာရီအမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ဘီေအအိုင္ေအေပါမ်ားေလတယ္၊
သင္ပါရွင္ စကားတလံုးစီ၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ ေမးပါရေစကြယ္) ၂
၀ွပ္ဆိုတာဘာလဲ ေမာင္ရယ္၊ ေျပာပါကြယ္ အရာရာ၀ယ္၊
အက်ိဳးအေၾကာင္းမေရလယ္၊ အဆိုးအေကာင္းေတြရယ္၊
မၾကည္ေအာင္ေျပာသမွ် ယံုရေပတယ္။
(ပရိတ္ႀကီးႏွင့္ မဂၤလသုတ္ကုိ က်ဳပ္သင္ခဲ႔တယ္၊ ယံုပါကြယ္) ၂
ျမန္မာလိုေမးခ်င္ရာကို ေမးကြယ္၊ အဂၤလိပ္စကားေတာ႔မေရမလယ္၊
သည္လုိေျပာေစခ်င္ရင္တကယ္၊ က်မကိုလဲဘဲ သင္ပါကြယ္၊
တေန႔ကိုစကားတလံုး သင္ျပရင္တလကုိ အလံုးသံုးဆယ္တႏွစ္ဆိုရင္
ေတာ္ေတာ္မ်ားလို႔ စကားေျပာႏိုင္ပါတယ္၊ သင္ပါလားေမာင္ရယ္၊
အဂၤလိပ္စကားကုိကြယ္၊ ဒစ္ရွင္နာရီစာအုပ္၀ယ္၊ ဘတ္ရင္ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။
သည္မွာေလ ဒဗလ်ဴ (W) … ရွင္ေမးသ၍ ေ၀႔လယ္လယ္။
ပရိတ္ႀကီးႏွင့္ ………… တတ္ႏိုင္တယ္။

မာတိကာ သို႔ .....