ေဟာင္းသြားၿပီလား

တိုက္စားတတ္သလား အခ်ိန္ဟာ အခ်စ္မ်ားကုိ
ငါေလ မေတြးတတ္ဘူး
ေပ်ာက္ဆံုးၿပီလား အတိတ္ကခ်စ္သူ
တကယ္ မေတြးတတ္ဘူး မေတြးတတ္ဘူး
အေျဖကို ျပန္ရွာၾကည့္တုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပို ေ၀းလႊင့္သြား

အုိ ေဟာင္းသြားၿပီလား ေဟာင္းသြားၿပီလား
ဟိုအရင္ ငါနဲ႔ မင္း အခ်စ္ ဂႏၳ၀င္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္
အခမ္းနားဆံုး သီခ်င္း

လွည့္စားႏိုင္သလား မိုင္ေတြဟာ အခ်စ္ကို
ငါေလ မေတြးတတ္ဘူး
တုိ႔ ေ၀းကြာျခင္း ပုိေ၀းေစသလား ခ်စ္သူ
တကယ္ မေတြးတတ္ဘူး မေတြးတတ္ဘူး
အေျဖကို ျပန္ရွာၾကည့္ရင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပုိ ေ၀းလြင့္ရင္း

ေသခ်ာတယ္ မင္းအတြက္ ငါ႔အခ်စ္
ဒီ အခ်ိန္တုိင္ လတ္ဆတ္ဆဲပါ
ေ၀းတဲ့အခ်ိန္ အလြမ္းေတြ သည္းတုန္း
လိုခ်င္တယ္ အတိတ္က ခ်စ္သူ
ဘာေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့
မင္းအခ်စ္ေတြ မင္းအခ်စ္ မင္းအခ်စ္ေတြ

အေျဖကို ျပန္ရွာၾကည့္တုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပို ေ၀းလြင့္သြား

ဟုိအရင္ အခ်စ္ေတြ ေဟာင္းႏြမ္းသြားလား

မာတိကာ သို႔ .....