လမင္း

ၾကင္နာခ်ိန္ေလးလြမ္းတတ္လို႔ပါ လမင္းေရ
အျမန္လာေခၚပါဦး အိပ္ပ်က္လြန္လြန္းတယ္
တကယ္လာေခၚမွာလား ဆိုးစိတ္ေပ်ာက္ပါ လမင္းေရ
အၾကင္နာဆံုပါမွ ဘ၀တစ္ခုတည္ေဆာက္မယ္ သတိရေန
လမင္းကိုမေန႔ကတည္းက ခ်စ္ထားတာ မင္းသိပါ
အသစ္မထားတာ ခ်စ္လို႔ပါကြာ လမင္းေရ အရမ္းခ်စ္တာ
သံသယေတြမထားနဲ႔ကြာ ယံုလိုက္ပါ ငါ့ဘ၀မွာ မင္းပါကြာ
အေကာင္အထည္ေဖၚခ်င္လို႔ ဖုန္းဆက္လုိက္မယ္
လမင္းေရ ဒီမွာမေနခ်င္ဘူး စိတ္ပ်က္လြန္လြန္းတယ္
ငိုကာယိုကာ႐ူး ႏွိပ္စက္လို႔ပါလမင္းေရ
ဘယ္ဆီဘယ္မွာလဲ တို႔အေရာက္လာခဲ့မယ္ ေစာင့္လို႔ေန

မာတိကာ သို႔ .....