ဖြဲမီး

ဟိုတုန္းကေတာ့ ဒီကမၻာႀကီးထဲ
နင့္တစ္ေယာက္ပဲ ငါ႔ဘ၀
ေစာင့္ေရွာက္မဲ့သူ နင္တစ္ေယာက္တည္းလို႔
ငါ႔ေနာက္ေက်ာက စိတ္ခ်
အရာရာ ပံုအပ္ေပးထား မင္းလက္ထဲမွာ
ဒါေပမယ့္လည္း အခုေတာ့ ... ရက္စက္လိုက္တာ

ဟုိးတုန္းကေတာ့ ရွင္သန္ခဲ့တာ
နင့္အတြက္လုိ႔ စဥ္းစား
ေလာကႀကီးနဲ႔ စံုကန္ၿပီးမွ
နင္ရဲ႕ ဘက္က ႀကိဳးစား
မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး အခုေတာ့ နင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာ
မယံုၾကည္ႏုိင္ဘူး အခုေတာ့ ရက္စက္လိုက္တာ ....

မခံႏုိင္ဘူး အခ်စ္ေရ ရင္မွာ တျမည့္ျမည့္ ကၽြမ္းတဲ့မီး
မခံႏိုင္ဘူး အခ်စ္ေရ အစိမ္းလိုက္ တျဖည္းျဖည္း သတ္တဲ့အထိ
မခံႏုိင္ဘူး အခ်စ္ေရ ရင္မွာ တျမည့္ျမည့္ ကၽြမ္းတဲ့မီး
ငါ႔ဘ၀ ပ်က္တဲ့အထိ

ဟုိးတုန္းကေတာ့ ဒီကမၻာႀကီးထဲ
နင့္တစ္ေယာက္ပဲ ကိုးစား
ေလာကႀကီးနဲ႔ စံုကန္ၿပီးမွ
နင္ရဲ႕ဘက္က စဥ္းစား

မာတိကာ သို႔ .....