တီးပါသီ

(မြန္ ျမန္မာ နယ္ျပည္၊ ဖိတ္ၾကား လိုက္ေတာ့မည္) ၂ ၊ မၾကည္ေအာင္ က်မရဲ႕ ေမြးေန႔ကိုဘဲ အၿမဲ တီးပါတီ၊
(ဗီတာမုိ ကိုကိုးနဲ႔အမ်ိဳးစံုသည္) ၂ ၊ ကိုလံဘီယာအဖဲြ႕နဲ႔ ဧည့္ခံမည္၊ အေဆာ့တက္ကိတ္ ဂိုးဖဲလိပ္လဲ က်မ၀ယ္မည္။
သံၿပိဳင္။ ။ (အဖိုးထိုက္အဖိုးတန္သံုးေဆာင္ရန္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး မုန္႔တိုက္တြင္ မွာအံုးမည္) ၂ ၊
စားပြဲကိုထိုင္ရန္ ၀ိုင္နဲ႔အတည္၊ ဂုဏ္သေရႀကီးတဲ႔ တီးပါတီ၊ အျခားဟာေတြ ရင္ျပည့္မည္၊ မစားပါနဲ႔ဆုိသည္၊
ၾကည္ေအာင္ေျပာမည္ ေမာင္ယံုၾကည္၊ ခ်ိစ္ ကိတ္နဲ႔ ပလိန္းကိတ္ထက္ပင္ ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ေျပာဆုိပါမည္။
မု႔ံဟင္းခါးနဲ႔ မလဲခ်င္ၿပီ၊ ဗမာပီပီ ေကၽြးခ်င္ ပါေတာ့သည္၊ ၾကည္ေအာင္စိတ္ကရည္၊ အမင္းမင္းစံုညီ၊
ဗိုလ္ဆံတာပင္ တီးပါတီေပးရင္ စားတဲ႔အခါအမ်ား တို႔ကာပင့္ကာ ဟန္မက်ေပါင္ ၀ေအာင္လဲ မစားရသည္၊
ရွင့္မိတ္ေဆြကို တီးပါတီ၊ က်မစိတ္နဲ႔မညီ၊ (စီစဥ္ပါမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြၾကံစည္) ၂ ၊
လူႀကီးလူေကာင္းစံုၾကၿပီ၊ မိတ္အမ်ားဖိတ္ၾကား အၿငိမ့္ငွားမည္၊ ေရႊတိုင္ညြန္႔ကုိ သတင္းေပးလို႔ သီခ်င္းေရးခုိင္းမည္၊
ကိုယ့္ဗမာအသံုးအေဆာင္ ၾကည္ေအာင္ ႀကိဳက္သည္ သူ႕အလိုသေဘာကို ပ်ိဳကူညီ၊ ထူးျမတ္တဲ႔ ေမာင့္ဂုဏ္ရည္။
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကၽြးေမြးဧည့္ခံ ပ်ိဳဖိတ္မန္မည္၊ တီးပါတီ။
သံၿပိဳင္။ ။ (အဖိုးထိုက္………………..မွာအံုးမည္) ၂ ။

မာတိကာ သို႔ .....