ရွမ္းႀကိဳက္ႏြားေခ်ာ

ကမၻာမွာတည္၊ လူတို႔ရဲ႕မနသီ၊ မွန္တဲ႔စကားကုိၾကားခ်င္လိမ္႔မည္၊
ေမာင္ကအတည္ နားဆင္၊ က်ဳပ္ေျပာမယ္ရွင္၊ အသင္အရာရာမသိရင္ေမးရွင္၊
ဖန္သင္းအိမ္ေရႊေရးနဲ႔ (ပ်ိဳတို႔ေမာင္ လူူယဥ္ေက်းရယ္) ၃ ၊
ေရွးဟာကေတးစာရဆိုတာဟာ မွန္ရာကုိအတည္၊ သေဘာခ်င္းေတာ႔ ဘယ္ခါမညီ၊
အျပစ္တင္တတ္သည္၊ ကဲ႔ရဲ႕တတ္သည္။ လူတုိ႔မွာသည္လိုမ်ားလိမ္႔မည္၊
ဟုတ္ေပသည္ သိၾကားမင္းႏြားေယာင္ေဆာင္တာကို ဂ်ိဳကားတယ္လို႔ အတည္၊
ေျပာၾကဆိုၾကသည္၊ ေလာကီလူျပည္ဆန္းျပားလြန္းသည္။ ၾကည္ေအာင္ဆုိမည္
(လူစိတ္ဆိုတာေနာ္ ေျပာပါေသာ္လဲအတည္၊ ေကာင္းက်ိဳးအရာရာစဥ္းစားရမည္) ၂
သေဘာျခင္းမညီ၊ မၾကည္ေအာင္ဆုိမည္၊ ေသခ်ာနားေထာင္ေမာင္သိမည္၊
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပသည္၊ အတည္-ယံုၾကည္၊ ရွမ္းႀကိဳက္ႏြားေခ်ာသည္။
[ေမတၱာရွိရာကို ေကာင္းသည္ ေျပာသည္၊ အရင္းစစ္ေတာ႔အျမစ္ေျမကပါအတည္၊
(ယံုၾကည္ေနာ္) ၂ အို (ေလာကမွာ) ၂ ၊ သေဘာက်တာကိုမွ လုိခ်င္သည္] ၂
အို (ငါသေဘာ) နဲ႔ ေျပာၾကျပန္ေတာ႕သည္။ လူဆိုတာ (စိတ္တိုင္းၾကရင္ေကာင္းမည္) ၂
မဟုတ္တာေပမဲ႔ အဟုတ္လဲထင္ျခင္သည္။
ေရွးစကားနဲ႔အညီ၊ ရွမ္းႀကိဳက္ႏြားေခ်ာမည္၊ အမ်ားေျပာသည္။
[(ဘယ္အရာ မဆို ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္၊ ေရွးေရွးက စကားနဲ႔အညီ) ၂ ၊
မသိသူမ်ားကဲ႔ရဲ႕ၾကသူမ်ား၊ အတင္းေျပာ ၾကေပသည္၊
ပညာရွိလူေကာင္းတေယာက္ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္းၾကမည္] ။

မာတိကာ သို႔ .....