အခ်စ္အကၡရာ

ငါ ေန႔စဥ္သင္ရတဲ့ ဘ၀ဖတ္စာ ျပင္လုိက္ဖ်က္လုိက္ ေရးခဲ့အျမဲသာ
ဒီစာလံုးေပါင္း အမွန္မသိခဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ငါ ေရးခဲ့ဖူးတဲ့ သင္ခန္းစာ

အခ်စ္ဆိုတဲ့စာသား ျပန္ေရးတုိင္း ငါမွား အေျဖမွန္ကို ငါမသိႏုိင္ပါ

ဒဏ္ရာေတြမ်ား ဘ၀ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမ်ား ငါ အခ်စ္အေၾကာင္းေရးတိုင္း
သတ္ပံုေတြအျမဲမွား လြယ္မယ္ထင္ထား စြန္းထင္းခဲ့ မ်က္ရည္မ်ား
နာက်င္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ပုစၧာ ဖ်က္ရာေတြ မ်ားၿပီကြာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမ်ားခဲ့ တစ္ေန႔မွာ
ေပ်ာ္ရြင္စြာနားလည္သြားမယ့္ အခ်စ္ပုစၧာ
ဒီေန႔အထိ ငါ ရတဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ အေျဖ
ဒုကၡ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႔ ေနာင္တေတြ

အခ်စ္ဆိုတဲ့စာသား ျပန္ေရးခ်ိန္တုိင္းမွာ
အေျဖမွန္ေတြ ငါ မသိႏိုင္ပါ

မာတိကာ သို႔ .....