နိစၥဓူ၀ - မ်ိဳးႀကီး

နိစၥဓူ၀ ေရး - လင္းလင္း
ျပန္လာခ်ိန္ေလး ေရး - လင္းလင္း
နားနားၿပီးေျပာ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ေ၀း ေရး - လင္းလင္း
ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
မလာပါနဲ႔ ေရး - ရယ္ဂ်ီ
ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ေရး - ရယ္ဂ်ီ
ကတၱီပါလမ္းခြဲ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
အခ်ိန္မီသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိခဲ့ရင္ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
သူစိမ္းတစ္ေယာက္ ေရး - ဖုိးကာ
ေနခဲ့ေတာ့ ေရး - လင္းလင္း
ၿငီးေငြ႕ၿပီ ေရး - စံပီး

မာတိကာ သို႔ .....